Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja voimaan tulleet asemakaavat – Detaljplaneförslag framlagda och detaljplaner som trätt i kraft Länsisatama, Oulunkylä yms.

 

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 31.3.–2.5.2017:

Länsisatama, Jätkäsaari, korttelit 20063–20066, katualueet, puisto ja vesialue (piirustus nro 12447, Panamanranta): Alue sijaitsee Saukonlaiturin alueella, ja sitä rajaavat mm. Panamankatu ja Poseidoninpuisto.
Oulunkylä, Patola, osa korttelia 28132, kortteli 28133 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueet, tontit 28140/7, 8 ja 9, osa tonttia 28141/1, kortteli 28142, osia tonteista 28169/4 ja 5, tontit 28305/2 ja 8, 28310/4 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja liikennealueet, muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135 (piirustus nro 12445, Käskynhaltijantien ympäristö): Alue sijaitsee Käskynhaltijantien ympäristössä, ja se rajautuu lännessä Tuusulanväylään sekä idässä Norrtäljentiehen, joka osin kuuluu alueeseen.
Munkkiniemi, Kuusisaari, tontti 30080/8 (piirustus nro 12451): Krogiuksentie 15, Kuusisaarentie.
Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, kortteli 46019 (piirustus nro 12455): Strömbergintie 4.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi). Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginvaltuusto on 22.10.2014 (§ 334) hyväksynyt Laajasalon Yliskylän tonttien 49080/3, 5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen (piirustus nro 12228, Gunillantien – Svanströminkujan alue): Alue sijaitsee Yliskylän eteläosassa ja sitä rajaavat mm. Gunillantie, Reiherintie ja Svanströminkuja, jotka osin sisältyvät alueeseen.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Kaupunginhallitus päätti 15.6.2015 (649 §) määrätä asemakaavan voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin ennen kuin se on saanut lainvoiman. Helsingin hallinto-oikeus on 14.8.2015 hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus ei päätöksellään 27.5.2016 ole myöntänyt valituslupaa.

Seuraavat kaupunginvaltuuston 15.2.2017 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Länsisatama, Jätkäsaari, kortteli 20803, osa korttelista 20262, satama-alue sekä katu- ja vesialueet, muodostuu uusi kortteli 20799 (piirustus nro 12351, Tornihotelli ja Sonckin makasiinit): Tyynenmerenkatu 2 ja 6, alue sijaitsee Jätkäsaaren itä- ja kaakkoisreunalla.
Kaarela, Kuninkaantammi, tontti 33315/3 sekä katu- ja lähivirkistysalueet, muodostuu uusi kortteli 33405 (piirustus nro 12313, Kuninkaantammenkallio): Alue sijaitsee Hämeenlinnanväylän itäpuolella rajautuen Vantaan kaupunkiin.

Helsingissä 31.3.2017

Kaupunginkanslia

 

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 31.3–2.5.2017.

Västra hamnen, Busholmen, kvarteren 20063–20066, gatuområden, park och vattenområde (ritning nr 12447, Panamastranden): Området är beläget nära Utterkajen och begränsas av bl.a. Panamagatan och Poseidonparken.
Åggelby, Dammen, en del av kvarteret 28132, kvarteret 28133, närrekreations-, skyddsgrön- och gatuområden, tomterna 28140/7, 8 och 9, en del av tomten 28141/1, kvarteret 28142, delar av tomterna 28169/4 och 5, tomterna 28305/2 och 8 och 28310/4 samt gatu- park-, skyddsgrön- och trafikområden (ritning nr 12445, område kring Ståthållarvägen, de nya kvarteren 28134 och 28135 bildas): Området är beläget kring Ståthållarvägen och gränsar i väster till Tusbyleden och i öster till Norrtäljevägen, som delvis ingår i området.
Munksnäs, Granö, tomten 30080/8 (ritning nr 12451): Krogiusvägen 15, Granövägen.
Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde, kvarteret 46019 (ritning nr 12455): Strömbergsvägen 4.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi). Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden,
PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Detaljplaner som trätt i kraft

Stadsfullmäktige godkände 22.10.2014 (334 §) detaljplaneändring för tomterna 49080/3, 5 och 7 samt gatu- och parkområden i Degerö, Uppby (ritning nr 12228, område vid Gunillavägen–Svanströmsgränden): Området är beläget i södra delen av Uppby och gränsar till bl.a. Gunillavägen, Reihersvägen och Svanströmsgränden, vilka delvis ingår i området. Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Stadsstyrelsen beslutade 15.6.2015 (649 §) att detaljplanen skulle träda i kraft innan den vunnit laga kraft, dock inte i fråga om det som besvären gäller. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären 14.8.2015. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd i sitt beslut 27.5.2016.

Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 15.2.2017 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Västra hamnen, Busholmen, kvarteret 20803, en del av kvarteret 20262, hamnområde samt gatu- och vattenområden (ritning nr 12351, Tornhotellet och Soncks magasin, det nya kvarteret 20799 bildas): Stillahavsgatan 2 och 6, området är beläget längst i öst och sydöst på Busholmen.
Kårböle, Kungseken, tomten 33315/3 och gatu- och närrekreationsområden (ritning nr 12313, Kungseksberget, det nya kvarteret 33405 bildas): Området ligger öster om Tavastehusleden och gränsar till Vanda.

Helsingfors 31.3.2017

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:26