Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja voimaan tullut asemakaava – Detaljplaneförslag framlagda och detaljplan som trätt i kraft Koskee alueita Malmi, Tapanila ym.


Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

 

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 15.12.2017–22.1.2018:

 

Malmi, Malmin lentokenttä, korttelit 38140 ja 38338, yleiseen ulkoilukäyttöön varattu retkeilyalue, yleinen pysäköintialue sekä puisto-, lähivirkistys-, lentokenttä- ja katualue, Tapaninkylä, Tapanila, tontti 39313/1, istutettava puistoalue sekä puisto- ja katualue, muodostuvat uudet korttelit 38342–38344 (piirustus nro 12479, Fallkullan tila): Aluetta rajaavat mm. Malminkaari, Longinoja, Sammalpolku, Helluntairaitti ja Tasankotie.

 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12479

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12479

Vuorovaikutusraportti


 

Malmi, Malmin lentokenttä, lentokenttäalue, muodostuvat uudet korttelit 38340 ja 38341 (piirustus nro 12450, Malmin lentoaseman rakennukset): Alue sijaitsee Malmin Lentoasema-alueen eteläreunassa.

 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12450

 Asemakaavaehdotuksen nro 12450 selostus

Vuorovaikutusraportti


Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat . Asemakaavaehdotuksista on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.  

 

Voimaan tullut asemakaava

 

Kaupunkiympäristölautakunnan 24.10.2017 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

 

Punavuori, kortteli 5133 ja katualue, Länsisatama osa tonttia 20176/20 ja vesialue sekä kaupunginosan raja, muodostuu uusi kortteli 5134 (piirustus nro 12454, Telakkaranta, konepaja ja telakka-allas): Alue sijaitsee Telakkakadun ja Munkkisaarenkadun varrella, ja se rajautuu mm. pohjoisessa Hietalahden altaaseen ja Pursimiehenkadun pohjoisreunaan, idässä Telakkakadun länsireunaan ja etelässä Munkkisaarenkadun pohjoisreunaan.

 

Helsingissä 15.12.2017

 

KaupunginkansliaDetaljplaneförslag framlagda

 

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 15.12.2017–22.1.2018:

 

Malm, Malms flygfält, kvarteren 38140 och 38338, utflyktsområde som skall reserveras för allmänt friluftslivsbruk, område för allmän parkering och park-, närrekreations-, flygfälts- och gatuområden, Staffansby, Mosabacka, tomten 39313/1, parkområde som bör planteras och park- och gatuområden, de nya kvarteren 38342–38344 bildas (ritning nr 12479, Fallkulla gård): Området gränsar bl.a. till Malmbågen, Stickelbackabäcken, Mosstigen, Pingststråket och Slättvägen.

 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12479

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12479

Rapporten om växelverkan

 

 

Malm, Malms flygfält, flygfältsområdet, de nya kvarteren 38340 och 38341 bildas (ritning nr 12450, Malms flygfälts byggnader): Området ligger i södra kanten av Malms flygfältsområde.

 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12450

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12450
Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslagen är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset . Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat . Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

 

 

Detaljplan som trätt i kraft

 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 24.10.2017 har trätt i kraft:

 

Rödbergen, kvarteret 5133 och gatuområde, Västra hamnen, en del av tomten 20176/20 och vattenområde samt stadsdelsgränsen, det nya kvarteret 5134 bildas (ritning nr 12454, Docksstranden, maskinverkstaden och varvsbassängen): Området ligger vid Docksgatan och Munkholmsgatan, och det gränsar bl.a. till Sandviksbassängen och Båtsmansgatans norra kant i norr, Docksgatans västra kant i öster och Munkholmsgatans norra kant i söder.

 

Helsingfors 15.12.2017

 

Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:21