Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner Sörnäinen, Oulunkylä ym.


Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto 8.11.2017 on päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Sörnäinen, Kalasatama, kortteli 10593, tontit 10620/6, 10621/6 ja katualueet (piirustus nro 12438, Kalasataman keskus 2): Alueet sijaitsevat Kalasataman metroaseman läheisyydessä.

Oulunkylä, Patola, osa korttelia 28132, kortteli 28133, lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueet, tontit 28140/5 ja 7, osa tonttia 28141/1, kortteli 28142, osaa tontteja 28169/4 ja 5, tontit 28305/2 ja 8, 28310/4 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja liikennealueet, muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135 (piirustus nro 12445, Käskynhaltijantien ympäristö): Alue sijaitsee Käskynhaltijantien ympäristössä, ja se rajautuu lännessä Tuusulanväylään sekä idässä Norrtäljentiehen, joka osin kuuluu alueeseen.

Helsingissä 14.11.2017

Kaupunginkanslia


Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 8.11.2017 fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Sörnäs, Fiskehamnen, kvarteret 10593, tomterna 10620/6, 10621/6 och gatuområden (ritning nr 12438, Fiskehamnens centrum 2): Områdena ligger nära Fiskehamnens metrostation.

Åggelby, Dammen, en del av kvarteret 28132, kvarteret 28133, närrekreations-, skyddsgrön- och gatuområden, tomterna 28140/5 och 7, en del av tomten 28141/1, kvarteret 28142, delar av tomterna 28169/4 och 5, tomterna 28305/2 och 8, 28310/4 samt gatu- park-, skyddsgrön- och trafikområden (ritning nr 12445, område kring Ståthållarvägen, de nya kvarteren 28134 och 28135 bildas): Området är beläget kring Ståthållarvägen och gränsar i väster till Tusbyleden och i öster till Norrtäljevägen, som delvis ingår i området.

Helsingfors 14.11.2017

StadskanslietJAA
09.12.2019 17:22