Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagda Koskee alueita Punavuori ja Tammisalo.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 29.9.–30.10.2017:

Punavuori, tontti 93/5 (piirustus nro 12469): Iso Roobertinkatu 30.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12469

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12469  

Punavuori, tontti 94/8 (piirustus nro 12468): Ratakatu 9.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12468

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12468  

Tammisalo, tontti 44039/11 (piirustus nro 12471): Ruonasalmentie 17, Mäntypaadentie 19.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12471

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12471  

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2017 ja niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksista on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 29.9.2017
Kaupunginkanslia


Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 29.9–30.10.2017:

Rödbergen, tomten 93/5 (ritning nr 12469): Stora Robertsgatan 30.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12469

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12469 

Rödbergen, tomten 94/8 (ritning nr 12468): Bangatan 9.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12468

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12468

Tammelund, tomten 44039/11 (ritning nr 12471): Grundsundsvägen 17, Tallklobbsvägen 19.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12471

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12471

Detaljplaneförslagen är framlagda på webbsidan https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2017. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 29.9.2017
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:23