Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft Koskee alueita Malmi, Kontula, Tapanila ym.

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 7.6.2017 hyväksymät asemakaavat ja asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Malmi, Malmin lentokenttä, osa korttelia 38339, katu- ja lähivirkistysalueet, tontti 38332/2, katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueet, Tapaninkylä, Tapanila, osa kortteleita 39282 ja 39284, katu- ja lähivirkistysalueet, kortteli 39312, katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueet, Suurmetsä, Puistola, katu- ja rautatiealueet sekä kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 38339 ja 39280–39284 (piirustus nro 12380, Fallkullan kiila): Alue sijaitsee Tapanilassa pääradan varressa, ja sitä rajaavat mm. Joutsentie, Jäkälätie, päärata ja Suurmetsäntie, jotka osin kuuluvat alueeseen sekä Malminkaari.

Mellunkylä, Kontula, kortteli 47166 sekä katu-, liikenne-, suojaviher- ja puistoalueet, muodostuvat uudet korttelit 47167 ja 47168 (piirustus nro 12088, Kontulan keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alue): Alue sijaitsee Kontulan ostoskeskuksen vieressä ja sitä rajoittavat mm. Kontulantie, Kontulankaari ja Keinulaudantie, jotka osin sisältyvät alueeseen, sekä Lirokuja.

Helsingissä 28.7.2017

Kaupunginkanslia


Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplan och detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 7.6.2017 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Malm, Malms flygfält, en del av kvarteret 38339, gatuområden och områden för närrekreation, tomten 38332/2, gatu-, park- skyddsgrön- och järnvägsområden, Staffansby, Mosabacka, en del av kvarteren 39282 och 39284, gatuområden och områden för närrekreation, kvarteret 39312, gatu-, park-, skyddsgrön- och järnvägsområden, Storskog, Parkstad, gatu- och järnvägsområden samt stadsdelsgränsen, de nya kvarteren 38339 och 39280–39284 bildas (ritning nr 12380, Fallkullakilen): Området ligger vid järnvägsområdet i Mosabacka och gränsar bl.a. till Svanvägen, Lavvägen, stambanan och Storskogsvägen, vilka delvis ingår i området, samt till Malmbågen.

Mellungsby, Gårdsbacka, kvarteret 47166 samt gatu-, trafik-, skyddsgrön- och parkområden, de nya kvarteren 47167 och 47168 bildas (ritning nr 12088, Gårdsbacka centrum, området vid Grönbensgränden och Gungbrädsvägen): Området ligger vid Gårdsbacka köpcentrum och det begränsas bl.a. av Gårdsbackavägen, Gårdsbackabågen och Gungbrädsvägen, vilka delvis ingår i området, och av Grönbensgränden.

Helsingfors 28.7.2017

StadskanslietJAA
09.12.2019 17:24