Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplaner som trätt i kraft Kontula, Mellunkylä, Vartiokylä ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on uudelleen nähtävillä 27.1.–27.2.2017:

Mellunkylä, Kontula, kortteli 47166 sekä katu-, liikenne-, suojaviher- ja puistoalueet, muodostuvat uudet korttelit 47167 ja 47168 (piirustus nro 12088, Kontulan keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alue): Alue sijaitsee Kontulan ostoskeskuksen vieressä ja sitä rajoittavat mm. Kontulantie, Kontulankaari ja Keinulaudantie, jotka osin sisältyvät alueeseen, sekä Lirokuja.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 27.1.–27.2.2017:

Vartiokylä, Marjaniemi, tontti 45016/27 ja katualue (piirustus nro 12436):Vanamotie 13.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi). Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 14.12.2016 hyväksymät asemakaavat ja asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Sörnäinen, Kalasatama, Hermanninranta, venesatama, Sörnäinen, Kalasatama, Hermanninranta, Hermanninmäki, tontti 10273/23, osa korttelia 10570, satama-, puisto-, vesi- ja katualueet sekä kala- ja venesatama, Hermanni, katu- ja vesialueet sekä kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 10651–10660 (piirustus nro 12375, Verkkosaaren pohjoisosa). Aluetta rajaavat mm. Verkkosaarenranta ja Verkkosaarenkatu sekä Hermannin rantatie, joka osin sisältyy alueeseen. Lisäksi alueeseen kuuluu Verkkosaaren venesatama.

Koskela, korttelit 26961–26972, osa korttelia 26979 ja katualue, tontit 26979/8 ja 9 sekä katualue, muodostuu uusi kortteli 26960, Käpylä, tontti 25881/3 (piirustus nro 12389, Koskelan sairaalan ja pesuloiden alue). Aluetta rajaavat mm. Koskelantie ja Käpyläntie sekä Antti Korpintie ja Kunnalliskodintie, jotka osin kuuluvat alueeseen.

Vartiokylä, Roihupelto, tontti 45190/10 (piirustus nro 12364, Roihupellon kampus): Holkkitie 5, Tulppakuja 3.


Helsingissä 27.1.2017
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är på nytt framlagt 27.1–27.2.2017:

Mellungsby, Gårdsbacka, kvarteret 47166 samt gatu-, trafik-, skyddsgrön- och parkområden, de nya kvarteren 47167 och 47168 bildas (ritning nr 12088, Gårdsbacka centrum, området vid Grönbensgränden och Gungbrädsvägen): Området ligger vid Gårdsbacka köpcentrum och det begränsas bl.a. av Gårdsbackavägen, Gårdsbackabågen och Gungbrädsvägen, vilka delvis ingår i området, och av Grönbensgränden.

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 27.1–27.2.2017:

Botby, Marudd, tomten 45016/27 och gatuområde (ritning nr 12436): Linneavägen 13.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi). Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplaner och detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 14.12.2016 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Sörnäs, Fiskehamnen, Hermanstadsstranden, småbåtshamn, Sörnäs, Fiskehamnen, Hermanstadsstranden, Hermanstadsbacken, tomten 10273/23, en del av kvarteret 10570, hamn-, park-, vatten- och gatuområden samt fisk- och småbåtshamn, Hermanstad, gatu- och vattenområden samt stadsdelsgränsen, de nya kvarteren 10651–10660 bildas (ritning nr 12375, norra delen av Nätholmen). Området gränsar till bl.a. Nätholmsstranden och Nätholmsgatan samt Hermanstads strandväg, som delvis ingår i området. Området omfattar också Nätholmens småbåtshamn.

Forsby, kvarteren 26961–26972, en del av kvarteret 26979 och gatuområde, tomterna 26979/8 och 9 samt gatuområde, det nya kvarteret 26960 bildas, Kottby, tomten 25881/3 (ritning nr 12389, området med Forsby sjukhus och tvätterier). Området gränsar bl.a. till Forsbyvägen och Kottbyvägen samt Anders Korps väg och Kommunalhemsvägen, vilka delvis ingår i området.

Botby, Kasåkern, tomten 45190/10 (ritning nr 12364, Kasåkerns campus): Holkvägen 5, Pluggränden 3.

 

Helsingfors 27.1.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:28