Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner Länsisatama, Vuosaari ym.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 15.2.2017 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavan muutoksista, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Länsisatama, Jätkäsaari, kortteli 20803, osa korttelista 20262, satama-alue sekä katu- ja vesialueet, muodostuu uusi kortteli 20799 (piirustus nro 12351, Tornihotelli ja Sonckin makasiinit): Tyynenmerenkatu 2 ja 6, alue sijaitsee Jätkäsaaren itä- ja kaakkoisreunalla.

Kaarela, Kuninkaantammi, tontti 33315/3 sekä katu- ja lähivirkistysalueet, muodostuu uusi kortteli 33405 (piirustus nro 12313, Kuninkaantammenkallio): Alue sijaitsee Hämeenlinnanväylän itäpuolella rajautuen Vantaan kaupunkiin.

Vuosaari, Meri-Rastila, tontit 54207/9, 54209/1 sekä lähivirkistys- ja vesialueet (piirustus nro 12399, Lohiniemenranta): Hiidenmaankatu 6e, alue sijaitsee Ramsinrannassa Lohiniemenrannan alueella ja Naissaarenraitin päässä.


Helsingissä 24.2.2017
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 15.2.2017 fattat beslut om detaljplaneändring för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Västra hamnen, Busholmen, kvarteret 20803, del av kvarteret 20262, hamnområde samt gatu- och vattenområden, det nya kvarteret 20799 bildas (ritning nr 12351, Tornhotellet och Soncks magasin): Stillahavsgatan 2 och 6, området är beläget längst i öst och sydöst på Busholmen.

Kårböle, Kungseken, tomten 33315/3 och gatu- och närrekreationsområden, det nya kvarteret 33405 bildas (ritning nr 12313, Kungseksberget): Området ligger öster om Tavastehusleden och gränsar till Vanda stad.

Nordsjö, Havsrastböle, tomterna 54207/9, 54209/1 samt område för närrekreation och vattenområden (ritning nr 12399, Laxuddsstranden): Dagögatan 6e, området ligger i Ramsöstranden vid Laxuddsstranden och i ändan av Nargöstråket.


Helsingfors 24.2.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:27