Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat – Detaljplaner som trätt i kraft Laajasalo, Munkkiniemi, Haaga, Oulunkylä ym.

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 1.2.2017 hyväksymät asemakaavat ja asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Hermanni, tontit 21013/3 ja 4 sekä katualue (piirustus nro 12283): Lautatarhankatu 2c ja 2d, Sörnäistenkatu 2, Fenixinmäki 2 sekä Fenixinrinne 3a ja 3b.

Oulunkylä, Veräjämäki, tontit 28007/6 ja 10, 28008/3, 13 ja 14, 28009/9, 28011/3, 28014/5 ja 16, 28020/7 ja 15, 28022/5, 7 ja 10, 28024/11 ja 13, 28025/4, 13, 17, 18 ja 19, 28027/4, 11 ja 12, 28028/3, 4, 5 ja 17, 28029/3, 28030/1, 11 ja 13, 28035/6, 28036/21, 28037/15 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12403, Veräjämäen huvilatontit): Veräjämäentie 18, Veräjämäentie 10, Larin Kyöstintie 1, Jokiniementie 28, Veräjämäentie 15a ja 15b, Veräjänkorva 5, Jokiniementie 34, Larin Kyöstintie 14 ja 16, Jokiniementie 17, Ylänkötie 6 ja 4b, Pellavakaskentie 8 ja 18, Lohimiehenpolku 6, Pellavakaskentie 9 ja 13, Pikkukoskentie 18, Aidasmäentie 7b, Pellavapellontie 2b, Pikkukoskentie 4, Aidasmäentie 1 ja 5, Pellavapellontie 1a, 5a, 5b ja 5c, Pikkukoskentie 3, 5 ja 5a, Veräjämäentie 11 ja 13, Veräjänkorva 4 ja 6, Jokiniementie 18 a, Veräjämäentie 5, Veräjämäenpolku 1, Veräjämäenkuja 1 ja 2, Veräjämäentie 6 ja 8, Larin Kyöstintie 2b, Kotoniityntie 11, Kotoniitynkuja 2 ja 3, Lohkopellontie 15 ja Pikkukoskentie 25.

Haaga, Etelä-Haaga, katu-, liikenne-, rautatie- ja puistoalueet, muodostuu uusi kortteli 29016 (piirustus nro 12392, Huopalahden asema ympäristöineen). Alueet sijaitsevat Huopalahden aseman ympäristössä rautatiealueen ja Eliel Saarisen tien molemmin puolin, alueeseen kuuluu myös vanha pihapiiri osoitteessa Tunnelitie 3.

Raide-Jokerin tekninen asemakaava ja asemakaavamuutokset, piirustus nro 12400 osat 1–4: Viikki, katualueet, Vartiokylä, katualueet, Haaga, tontit 29007/2, 29104/12, 29154/2 sekä katu- ja puistoalueet, Viikki, katu-, suojaviher- ja lähivirkistysalueet, Herttoniemi, suojaviheralue, Vartiokylä, tontit 45060/3 ja 4, 45180/1, 45196/20, osa tontista 45196/15, osa tontista 45197/3, tontit 45200/6 ja 15 sekä katu-, puisto-, rautatie ja lähivirkistysalueet. Alueet sijaitsevat Raide-Jokerin linjan varrella Haagassa, Viikissä, Myllypurossa ja Vartiokylässä (Raide-Jokeri on Itäkeskuksesta Oulunkylän ja Pitäjänmäen kautta Espoo Keilaniemeen kulkeva pikaraitiotieyhteys).

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, tontti 30057/14 (piirustus nro 12396): Lokkalantie 14, Solnantie 34.

Vuosaari, Keski-Vuosaari, kortteli 54074 sekä katu- ja puistoalueet, muodostuu uusi kortteli 54154 (piirustus nro 12279, Lokkisaarenpuisto): Alue sijaitsee Vuosaaren kirkon itä- ja koillispuolella, ja se rajautuu idässä Porslahdentiehen ja lännessä Vuosaaren puistopolkuun.

Vuosaari, Keski-Vuosaari, tontit 54079/1, 54082/3 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12280): Punakiventie 1–11, kadun itäpuoliset tontit.

Helsingissä 17.3.2017

Kaupunginkanslia

 

Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplaner och detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 1.2.2017 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Hermanstad, tomterna 21013/3 och 4 samt gatuområde (ritning nr 12283): Brädgårdsgatan 2c och 2d, Sörnäsgatan 2, Fenixbacken 2 och Fenixbranten 3a och 3b.

Åggelby, Grindbacka, tomterna 28007/6 och 10, 28008/3, 13 och 14, 28009/9, 28011/3, 28014/5 och 16, 28020/7 och 15, 28022/5, 7 och 10, 28024/11 och 13, 28025/4, 13, 17, 18 och 19, 28027/4, 11 och 12, 28028/3, 4, 5 och 17, 28029/3, 28030/1, 11 och 13, 28035/6, 28036/21, 28037/15 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12403, villatomter i Grindbacka): Grindbackavägen 18, Grindbackavägen 10, Larin Kyöstis väg 1, Ånäsvägen 28, Grindbackavägen 15a och 15b, Grindstolpen 5, Ånäsvägen 34, Larin Kyöstis väg 14 och 16, Ånäsvägen 17, Högaliden 6 och 4b, Linsvedvägen 8 och 18, Laxfiskarstigen 6, Linsvedvägen 9 och 13, Lillforsvägen 18, Gärdobackavägen 7b, Linåkersvägen 2b, Lillforsvägen 4, Gärdobackavägen 1 och 5, Linåkersvägen 1a, 5a, 5b och 5c, Lillforsvägen 3, 5 och 5a, Grindbackavägen 11 och 13, Grindstolpen 4 och 6, Ånäsvägen 18a, Grindbackavägen 5, Grindbackastigen 1, Grindbackagränden 1 och 2, Grindbackavägen 6 och 8, Larin Kyöstis väg 2b, Kottängsvägen 11, Kottängsgränden 2 och 3, Hopstycksvägen 15 och Lillforsvägen 25.

Haga, Södra Haga, gatu-, trafik-, järnvägs- och parkområden, det nya kvarteret 29016 bildas (ritning nr 12392, Hoplax station med omgivning). Områdena är belägna i Hoplax stations omgivning på vardera sidan av järnvägsområdet och Eliel Saarinens väg, till området hör också den gamla gårdsmiljön vid Tunnelvägen 3.

Teknisk detaljplan och detaljplaneändringar för Jokerbanan, ritning nr 12400 delarna 1–4: Vik, gatuområden, Botby, gatuområden, Haga, tomterna 29007/2, 29104/12 och 29154/2 samt gatu- och grönområden, Vik, gatu- och skyddsgrönområden och område för närrekreation, Hertonäs, skyddsgrönområde, Botby, tomterna 45060/3 och 4, 45180/1, 45196/20, en del av tomten 45196/15, en del av tomten 45197/3, tomterna 45200/6 och 15 samt gatu-, park- och järnvägsområden och område för närrekreation. Områdena ligger vid Jokerbanan i Haga, Vik, Kvarnbäcken och Botby (Jokerbanan är en snabbspårväg från Östra centrum via Åggelby och Sockenbacka till Kägeludden i Esbo).

Munksnäs, Gamla Munksnäs, tomten 30057/14 (ritning nr 12396): Locklaisvägen 14, Solnavägen 34.

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, kvarteret 54074 samt gatu- och parkområden, det nya kvarteret 54154 bildas (ritning nr 12279, Trutholmsparken): Området ligger öster och nordost om Nordsjö kyrka och gränsar i öster till Porslaxvägen och i väster till Nordsjö parkstig.

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, tomterna 54079/1 och 54082/3 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12280): Rödstensvägen 1–11, tomter på östra sidan av gatan.

Helsingfors 17.3.2017

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:27