Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan Koskee aluetta Ullanlinna.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 13.9.2017 päättänyt Ullanlinnan tontin 104/19 asemakaavan muutoksesta (piirustus nro12394, Korkeavuorenkatu 21, Punanotkonkatu 4), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

Helsingissä 19.9.2017
Kaupunginkanslia


Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 13.9.2017 fattat beslut om en detaljplaneändring för tomten 104/19 i Ulrikasborg (ritning nr 12394, Högbergsgatan 21, Röddäldsgatan 4), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 19.9.2017
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:24