Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä – Detaljplaneförslag framlagda Pasila, Haaga, Kaarela ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 17.11.–18.12.2017:

 

Kluuvi, tontti 32/6, tason −15.0 yläpuolella (piirustus nro 12376, Wuorion talo): Unioninkatu 30.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12376

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12376

Vuorovaikutusraportti

 

Pasila, Pohjois-Pasila, postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueet, rautatiealueet ja katualueet, Oulunkylä, Maunulanpuisto, maaliikennekeskusalue,

puisto- ja katualueet sekä kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 17114–17131

(piirustus nro 12475, Postipuisto): Alue sijaitsee pääosin Metsäläntien eteläpuolella ja Veturitien länsipuolella osoitteessa Metsäläntie 2–4. Lännessä alue rajoittuu Keskuspuistoon ja etelässä Ilmalan ratapiha-alueeseen.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12475

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12475

Vuorovaikutusraportti

 

Haaga, Etelä-Haaga, tontit 29088/3 ja 29100/1 sekä puisto- ja katualueet (piirustus nro 12463) Steniuksentie 14 ja 20.

Asemakaavaehdotuksen kartta,
piirustus nro 12463

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12463

Vuorovaikutusraportti

 

Kaarela, Malminkartano, tontti 33249/1 ja puistoalue (piirustus 12474): Puustellintie 1, Malminkartanontie 11.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12474

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12474

Vuorovaikutusraportti

 

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksista on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Helsingissä 17.11.2017

Kaupunginkanslia


Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 17.11–18.12.2017:

 

Gloet, tomten 32/6, ovanför nivån −15.0 (ritning nr 12376, Wuorios hus): Unionsgatan 30.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12376

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12376

Rapporten om växelverkan

 

Böle, Norra Böle, områden för posttrafik samt service och reparation av motorfordon, järnvägsområden och gatuområden, Åggelby, Månsasparken, området för landtrafikcentralen, park- och gatuområden samt stadsdelsgränsen, de nya kvarteren 17114–17131 bildas (ritning nr 12475, Postparken): Området ligger till största delen söder om Krämertsskogsvägen och väster om Lokvägen på Krämertsskogsvägen 2–4. Området gränsar till Centralparken i väster och bangårdsområdet i Ilmala i söder.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12475

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12475

Rapporten om växelverkan

 

Haga, Södra Haga, tomterna 29088/3 och 29100/1 samt park- ja gatuområden (ritning nr 12463) Steniusvägen 14 och 20.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12463

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12463

Rapporten om växelverkan

 

Kårböle, Malmgård, tomten 33249/1 och parkområde (ritning 12474): Boställsvägen 1, Malmgårdsvägen 11.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12474 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12474

Rapporten om växelverkan

 

Detaljplaneförslagen är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Helsingfors 17.11.2017

Stadskansliet

 


JAA
09.12.2019 17:22