Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagt Koskee aluetta Vartiokylä ja Vartioharju

Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 13.10.–13.11.2017:

Vartiokylä, Vartioharju, tontit 45459/4 ja 6, 45460/10 sekä katualue (piirustus nro 12472, Liikkalankujan alue): Liikkalankuja 1, 6 ja 8, Vehkalahdentie 38. Alue rajoittuu Itäväylään.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12472

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12472

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2017 ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 13.10.2017
Kaupunginkanslia


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 13.10–13.11.2017:

Botby, Botbyåsen, tomterna 45459/4 och 6, 45460/10 samt gatuområde (ritning nr 12472, området för Liikkalagränden): Liikkalagränden 1, 6 och 8, Veckelaxvägen 38. Området gränsar till Österleden.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12472

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12472

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2017. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 13.10.2017
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:23