Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan Koskee aluetta Pakila.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 1.3.2017 päättänyt Pakilan, Länsi-Pakilan tontin 34143/3 asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12413, Elontie 56, Rohkatie 5), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.


Helsingissä 10.3.2017
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 1.3.2017 fattat beslut om en detaljplaneändring för tomten 34143/3 i Baggböle, Västra Baggböle (ritning nr 12413, Elovägen 56, Linkamsvägen 5), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.


Helsingfors 10.3.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:27