Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan Koskee alueita Vartiokylä ja Itäkeskus.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 päättänyt Vartiokylän Itäkeskuksen tonttien 45048/8 ja 9 sekä puistoalueen asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12443, Kauppakartanonkatu 16), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

Helsingissä 5.12.2017
Kaupunginkanslia


Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 29.11.2017 beslutat om en detaljplaneändring för tomterna 45048/8 och 9 samt parkområde i Botby, Östra centrum (ritning nr 12443, Handelshusgatan 16), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 5.12.2017
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:21