Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner Kaarela, Tapanila, Pitäjänmäki ym.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Ullanlinna, tontti 452/19 (piirustus nro 12408): Tähtitorninkatu 16–18.

Kaarela, Kuninkaantammi, kortteli 33314, osa korttelia 33319 ja lähivirkistysalueet, muodostuvat uudet korttelit 33414–33420 (piirustus nro 12401, Kuninkaantammen lammenranta). Alueet sijaitsevat Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen eteläpuolella ja Keskuspuiston länsireunassa.

Tapaninkylä, Tapanila, tontit 39213/1 ja 2 sekä puistoalue (piirustus nro 12393): Kertojantie 9 ja 11, Tuomaankuja.

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, Pajamäki, Tali, tontti 46039/10, puisto- ja lähivirkistysalueet sekä katualueet (piirustus nro 12434, Patterimäen Raide-Jokeri): Alue sijaitsee Pitäjänmäen Patterimäen alueella, sen länsipuolella on Takkatien ja Arinatien risteysalue ja kaakkoispuolella Talin siirtolapuutarha-alue.


Helsingissä 5.9.2017
Kaupunginkanslia


Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 30.8.2017 fattat beslut om en detaljplaneändring för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Ulrikasborg, tomten 452/19 (ritning nr 12408): Observatoriegatan 16–18.

Kårböle, Kungseken, kvarteret 33314, en del av kvarteret 33319 och närrekreationsområden, de nya kvarteren 33414–33420 bildas (ritning nr 12401, området kring Kungsekens tjärn). Områdena ligger söder om Långforsens vattenreningsverk och i västra utkanten av Centralparken.

Staffansby, Mosabacka, tomterna 39213/1 och 2 samt parkområde (ritning nr 12393): Berättarvägen 9 och 11, Tuomasgränden.

Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde, Smedjebacka, Tali, tomten 46039/10, park, område för närrekreation och gatuområden (ritning nr 12434, Jokerbanan i Batteribacken): Området är beläget i Batteribacken i Sockenbacka. Väster om området finns korsningen Spiselvägen/Ärilsvägen och på sydöstra sidan Tali koloniträdgård.


Helsingfors 5.9.2017
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:24