Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft Koskee Alueita Pitäjänmäki, Reimarla ja Vuosaari.

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginvaltuuston 27.4.2016 § 116 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Pitäjänmäki, Reimarla, tontit 46117/11 ja 14 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12349, Sulkapolun ympäristö): Sulkapolku 1 ja 3, Pitäjänmäentie 25, Turkismiehentie 2, Kolkkapojanpolku.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 23.12.2016 hylännyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus on 6.6.2017 hylännyt valituslupahakemuksen.

Kaupunginvaltuuston 21.6.2017 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Vuosaari, Keski-Vuosaari, tontit 54053/1–3 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12429): Neitsytsaarentie 2, 4, 6 ja 8. Aluetta rajaavat mm. Kallvikintie, Mustalahdentie ja Neitsytsaarentie, jotka osin kuuluvat alueeseen.

Helsingissä 4.8.2017

Kaupunginkanslia

Detaljplaner som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 27.4.2016 (§ 116) har trätt i kraft: Sockenbacka, Reimars, tomterna 46117/11 och 14 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12349, Fjäderstigens omgivning): Fjäderstigen 1 och 3, Sockenbackavägen 25, Skinnhandlarvägen 2, Pilbärarstigen.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 23.12.2016 förkastat besvären. Högsta förvaltningsdomstolen har 6.6.2017 förkastat ansökan om besvärstillstånd.

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 21.6.2017 har trätt i kraft:

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, tomterna 54053/1–3 samt gatu- och parkområde (ritning nr 12429): Jungfruholmsvägen 2, 4, 6 och 8. Området gränsar bl.a. till Kallviksvägen, Svartviksvägen och Jungfruholmsvägen, som delvis ingår i området.

Helsingfors 4.8.2017

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:24