Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan Punavuori ja Länsisatama ym.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta on 24.10.2017 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Punavuori, kortteli 5133 ja katualue, Länsisatama osa tonttia 20176/20 ja vesialue sekä kaupunginosan raja, muodostuu uusi kortteli 5134 (piirustus nro 12454, Telakkaranta, konepaja ja telakka-allas): Alue sijaitsee Telakkakadun ja Munkkisaarenkadun varrella, ja se rajautuu mm. pohjoisessa Hietalahden altaaseen ja Pursimiehenkadun pohjoisreunaan, idässä Telakkakadun länsireunaan ja etelässä Munkkisaarenkadun pohjoisreunaan.

Helsingissä 3.11.2017
Kaupunginkanslia


Godkännande av detaljplan

Stadsmiljönämnden har 24.10.2017 beslutat om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen: 

Rödbergen, kvarteret 5133 och gatuområde, Västra hamnen, en del av tomten 20176/20 och vattenområde samt stadsdelsgränsen, det nya kvarteret 5134 bildas (ritning nr 12454), Docksstranden, maskinverkstaden och varvsbassängen): Området ligger vid Docksgatan och Munkholmsgatan, och det gränsar bl.a. till Sandviksbassängen och Båtsmansgatans norra kant i norr, Docksgatans västra kant i öster och Munkholmsgatans norra kant i söder.

Helsingfors 3.11.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:22