Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan Koskee aluetta Haaga ja ida Aalbergin puistoa.


Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 27.9.2017 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Haaga, Pohjois-Haaga, tontit 29134/3, 29138/15 sekä puisto- ja katualueet, muodostuu uusi kortteli 29142 (piirustus nro 12423, Ida Aalbergin puiston länsiosa): Ida Aalbergin tie 8 ja 11, Ohjaajantie 2, Näyttelijäntie 9. Alue sijaitsee Näyttelijäntien ja Ida Aalbergin tien risteyksen tuntumassa, pääosin ostoskeskuksen eteläpuolella.

Helsingissä 3.10.2017


Kaupunginkanslia


Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 27.9.2017 beslutat om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Haga, Norra Haga, tomterna 29134/3 och 29138/15 samt park- och gatuområden, det nya kvarteret 29142 bildas (ritning nr 12423, västra delen av Ida Aalbergs park): Ida Aalbergs väg 8 och 11, Regissörsvägen 2, Skådespelarvägen 9. Området ligger nära korsningen Skådespelarvägen/Ida Aalbergs väg, huvudsakligen söder om köpcentret.

Helsingfors 3.10.2017


Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:23