Suoraan sisältöön

Hernesaaren osayleiskaavaehdotus uudelleen nähtävillä - Förslag till delgeneralplan för Ärtholmen framlagt på nytt Koskee aluetta Hernesaari.

Hernesaaren osayleiskaavaehdotus uudelleen nähtävillä

Hernesaaren osayleiskaavaehdotus (piirustus nro 12385, Hernesaaren osayleiskaava) koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama) ja 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) aluetta, joka sijaitsee kantakaupungin eteläisellä ranta-alueella Eiran ja Ullanlinnan länsipuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Matalasalmenkujaan ja Laivakatuun ja muilta osin mereen.

Osayleiskaavaehdotus, joka on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, on uudelleen nähtävillä 3.3.–3.4.2017 kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi). Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.

Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Helsingissä 3.3.2017
Kaupunginkanslia

Förslag till delgeneralplan för Ärtholmen framlagt på nytt

Förslaget till delgeneralplan för Ärtholmen (ritning nr 12385, förslag till delgeneralplan för Ärtholmen) gäller ett område i 20 stadsdelen (Västra hamnen) och 53 stadsdelen (Utöarna), som ligger på det södra strandområdet i innerstaden, väster om Eira och Ulrikasborg. Området gränsar i norr till Grundsundsgränden och Skeppsgatan och i övriga delar till havet.

Förslaget till delgeneralplan, utarbetat som en generalplan med rättsverkningar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen, är framlagt på nytt 3.3–3.4.2017 i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat.

Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Helsingfors 3.3.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:27