Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplan som trätt i kraft Länsisatama, Kallio, Karhusaari ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 1.12.2017–8.1.2018: 

Kallio, Siltasaari, katu- ja vesialueet, muodostuu uusi kortteli 11208 (piirustus nro 12478: Hakaniemen hotelli): Alue sijaitsee Hakaniementorin kaakkoispuolella Hakaniemenrannassa, Siltavuorensalmen pohjoispuolella.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12478

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12478

Vuorovaikutusraportti


Länsisatama, Jätkäsaari,
tontti 20816/2 (piirustus nro 12496, Hotelli Välimerenkatu 18): Välimerenkatu 18, Livornonkatu.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12496

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12496

Vuorovaikutusraportti


Karhusaari
, vesialue, Östersundom, osa tonttia 109/8 ja vesialue, Karhusaari, korttelit 108, 114, 127, 135, tontit 109/1–4, osat tonteista 109/7 ja 8, tontit 111/2 ja 4, 117/2 ja 3, 120/1, 121/2 ja 3, 123/1, 124/1, 126/4, 128/1–2, 4 ja 6–9, 129/1, 130/1 sekä katu-, puisto- ja vesialue (piirustus nro 12486: Karhusaaren eteläosan pientalotontit): Alueet sijaitsevat pääosin Kölikujan, Reelingin ja Merikapteenintien varrella.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12486

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12486

Vuorovaikutusraportti


Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksista on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 11.10.2017 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Mellunkylä, Kontula, tontit 47017/1 ja 47019/5 (piirustus nro 12415): Kaarenjalka 5 ja Keinulaudantie 7.


Helsingissä 1.12.2017
Kaupunginkanslia


Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 1.12.2017–8.1.2018:

Berghäll, Broholmen, gatu- och vattenområden, det nya kvarteret 11208 bildas (ritning nr 12478: Hagnäs hotell): Området ligger vid Hagnäskajen sydost om Hagnäs torg och norr om Brobergssundet.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12478

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12478

Rapporten om växelverkan

Västra hamnen, Busholmen, tomten 20816/2 (ritning nr 12496, Hotell Medelhavsgatan 18): Medelhavsgatan 18, Livornogatan.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12496

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12496

Rapporten om växelverkan

Björnsö, vattenområde, Östersundom, en del av tomten 109/8 och vattenområde, Björnsö, kvarteren 108, 114, 127, 135, tomterna 109/1–4, delar av tomterna 109/7 och 8, tomterna 111/2 och 4, 117/2 och 3, 120/1, 121/2 och 3, 123/1, 124/1, 126/4, 128/1, 2, 4 och 6–9, 129/1, 130/1 samt gatu-, park- och vattenområde (ritning nr 12486: Småhustomter i södra delen av Björnsö): Områdena ligger till största delen vid Kölgränden, Relingen och Sjökaptensvägen.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12486

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12486

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslagen är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Detaljplan som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 11.10.2017 har trätt i kraft: Mellungsby, Gårdsbacka, tomterna 47017/1 och 47019/5 (ritning nr 12415): Bågfoten 5 och Gungbrädsvägen 7.

 

Helsingfors 1.12.2017
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:21