Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagt och detaljplaner som trätt i kraft Ullanlinna, Kaarela, Tapanila ym.

Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 27.10.–27.11.2017: 

Laajasalo, Tullisaari, tontti 49058/1 ja puistoalueet (piirustus nro 12489, Deckerin huvila): Adelenpolku 2. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12489

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12489

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2017 ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 30.8.2017 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan: 

Ullanlinna, tontti 452/19 (piirustus nro 12408): Tähtitorninkatu 16–18. 

Kaarela, Kuninkaantammi, kortteli 33314, osa korttelia 33319 ja lähivirkistysalueet, muodostuvat uudet korttelit 33414–33420 (piirustus nro 12401, Kuninkaantammen lammenranta). Alueet sijaitsevat Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen eteläpuolella ja Keskuspuiston länsireunassa. 

Tapaninkylä, Tapanila, tontit 39213/1 ja 2 sekä puistoalue (piirustus nro 12393): Kertojantie 9 ja 11, Tuomaankuja. 

Helsingissä 27.10.2017
Kaupunginkanslia


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 27.10–27.11.2017: 

Degerö, Turholm, tomten 49058/1 och parkområden (ritning nr 12489, Deckers villa): Adeles stig 2. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12489

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12489

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2017. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad. 

Detaljplaner som trätt i kraft 

Stadsfullmäktige har 30.8.2017 godkänt detaljplaneändring för följande områden: 

Ulrikasborg, tomten 452/19 (ritning nr 12408): Observatoriegatan 16–18.  

Kårböle, Kungseken, kvarteret 33314, en del av kvarteret 33319 och områden för närrekreation, de nya kvarteren 33414–33420 bildas (ritning nr 12401, området kring Kungsekens tjärn). Områdena ligger söder om Långforsens vattenreningsverk och i västra utkanten av Centralparken.  

Staffansby, Mosabacka, tomterna 39213/1 och 2 samt parkområde (ritning nr 12393): Berättarvägen 9 och 11, Tuomasgränden.  

Helsingfors 27.10.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:23