Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagda Malmi, Mellunkylä, Vuosaari ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 22.12.2017–29.1.2018:

Pukinmäki, katu- ja rautatiealue, Malmi, Ala-Malmi, kortteli 38044 ja katualue (piirustus nro 12476, Pukinmäen asemanseutu): Alue sijaitsee Pukinmäen juna-aseman, Kehä I:n ja Malminkaaren välisellä alueella.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12476

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12476

Vuorovaikutusraportti

Malmi, Tattariharju, liikenne- ja suojaviheralueet, Suurmetsä, Jakomäki, liikenne- ja suojaviheralueet, Mellunkylä, Kivikko, liikenne-, erityis- ja suojaviheralueet sekä kaupunginosan raja, Malmi, Tattariharju, tontit 38171/28, 29 ja 30 sekä liikenne-, katu-, puisto- ja virkistysalueet, Suurmetsä, Jakomäki, liikennealue, Mellunkylä, Kivikko, tontit 47046/37, 47098/5, kortteli 47099 sekä katu- ja liikennealue (piirustus nro 12480, Tattarisillan eritasoliittymä): Alue sijaitsee Lahden- ja Porvoonväylillä Kehä I:n liittymän koillispuolella sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueilla.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12480

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12480

Vuorovaikutusraportti

Vuosaari, Keski-Vuosaari, tontti 54178/2 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12485, Vuosaaren uusi lukio): Mosaiikkiraitti 2. Alue sijaitsee Vuosaaren metroaseman läheisyydessä.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12485

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12485

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat Asemakaavaehdotuksista on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 22.12.2017
KaupunginkansliaDetaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedan nämnda områdena är framlagda 22.12.2017–29.1.2018:

Bocksbacka, gatu- och järnvägsområde, Malm, Nedre Malm, kvarteret 38044 och gatuområde (ritning nr 12476, Bocksbacka stationsomgivning): Området ligger mellan Bocksbacka tågstation, Ring I och Malmbågen.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12476

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12476

Rapporten om växelverkan

Malm, Tattaråsen, trafik- och skyddsgrönområden, Storskog, Jakobacka, trafik- och skyddsgrönområden, Mellungsby, Stensböle, trafik-, special- och skyddsgrönområden och stadsdelsgränsen, Malm, Tattaråsen, tomterna 38171/28–30 och trafik- gatu-, park- och rekreationsområden, Storskog, Jakobacka, trafikområden, Mellungsby, Stensböle, tomterna 47046/37, 47098/5, kvarteret 47099 och gatu- och trafikområden (ritning nr 12480, Tattarbrons planskilda anslutning): Området ligger vid Lahtis- och Borgåleden nordost om Ring I:s anslutning samt på Tattaråsens och Stensböle industriområden. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12480

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12480

Rapporten om växelverkan

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, tomten 54178/2 samt gatu- och parkområde (ritning nr 12485, Nordsjö nya gymnasium): Mosaikstråket 2. Området ligger nära Nordsjö metrostation.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12485

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12485

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslagen är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 22.12.2017
Stadskansliet

JAA
21.08.2020 10:40