Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda och godkännande av detaljplaner Töölö, Herttoniemi ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 19.12.2017–24.1.2018: 

Taka-Töölö, tontti 479/5, muodostuu uusi kortteli 14530 (piirustus nro 12491, Töölön sairaala: Töölönkatu 40, Topeliuksenkatu 5, Sibeliuksenkatu 10.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12491

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12491

Vuorovaikutusraportti

Taka-Töölö, tontti 503/1 (piirustus nro 12493): Topeliuksenkatu 16. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12493

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12493

Vuorovaikutusraportti

Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue, korttelit 43052, 43054, 43084, tontti 43053/1 sekä katu-, puisto- ja rautatiealueet (piirustus nro 12481, Työnjohtajankadun korttelit): Alue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa Itäväylän välittömässä läheisyydessä, ja sitä rajaavat mm. Konemestarinkatu, Itäväylä, Suunnittelijankatu, Puusepänportti ja Puusepänkatu. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12481

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksista on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto 13.12.2017 on päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto: 

Pakila, Länsi-Pakila, tontit 34168/1 ja 2 sekä 34169/32 ja 33 (piirustus nro 12249, Pakilantien ja Välitalontien risteyksen ympäristö): Välitalontie 73, 75a ja 75b, Pakilantie 82, 83 ja 85.  

Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi, tontti 43157/1, osa tontista 43157/2 sekä katu- urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet, kortteli 43124, tontti 43125/5 sekä katu-, ja virkistysalueet (piirustus nro 12444, Herttoniemen sairaalan alue): Aluetta rajaavat idässä mm. Siilikuja sekä Siilitie, jotka osin kuuluvat alueeseen. 

Helsingissä 19.12.2017
Kaupunginkanslia


Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 19.12.2017–24.1.2018:

Bortre Tölö, tomten 479/5, det nya kvarteret 14530 bildas (ritning nr 12491, Tölö sjukhus): Tölögatan 40, Topeliusgatan 5, Sibeliusgatan 10.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12491

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12491

Rapporten om växelverkan

Bortre Tölö, tomten 503/1 (ritning nr 12493): Topeliusgatan 16.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12493

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12493

Rapporten om växelverkan

Hertonäs, Hertonäs företagsområde, kvarteren 43052, 43054, 43084, tomten 43053/1 och gatu-, park- och järnvägsområden (ritning nr 12481, kvarteren vid Arbetsledaregatan): Området ligger i södra delen av Hertonäs företagsområde i omedelbar närhet till Österleden och gränsar till bl.a. Maskinmästaregatan, Österleden, Planerargatan, Snickareporten och Snickaregatan.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12481

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12481

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslagen är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad. 

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 13.12.2017 fattat beslut om en detaljplan och en detaljplaneändring för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen: 

Baggböle, Västra Baggböle, tomterna 34168/1 och 2 samt 34169/32 och 33 (ritning nr 12249, området vid korsningen Baggbölevägen/Mellangårdsvägen): Mellangårdsvägen 73, 75a och 75b, Baggbölevägen 82, 83 och 85. 

Hertonäs, Västra Hertonäs, tomten 43157/1, en del av tomten 43157/2 och gatu-, idrotts- och rekreationsområden, kvarteret 43124, tomten 43125/5 och gatu- och rekreationsområden (ritning nr 12444, Hertonäs sjukhusområde): Området gränsar i öster till bl.a. Igelkottsgränden och Igelkottsvägen, vilka delvis hör till området. 

Helsingfors 19.12.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:21