Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan Koskee aluetta Mellunkylä.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto 11.10.2017 on päättänyt Mellunkylän Kontulan tonttien 47017/1 ja 47019/5 asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12415, Kaarenjalka 5 ja Keinulaudantie 7), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto. 

Helsingissä 17.10.2017
Kaupunginkanslia


Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 11.10.2017 fattat beslut om en detaljplaneändring för tomterna  47017/1 och 47019/5 i Mellungsby, Gårdsbacka (ritning nr 12415, Bågfoten 5 och Gungbrädsvägen 7), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 17.10.2017
StadskanslietJAA
09.12.2019 17:23