Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Godkännande av detaljplaner och detaljplan som trätt i kraft Oulunkylä, Malmi, Mellunkylä, Vuosaari ym.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 7.6.2017 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta ja asemakaavan muutoksista, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Oulunkylä, Pirkkola, Maunula, katualue, korttelit 28222 ja 28225, tontit 28226/1 ja 4, 28231/1 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12420, Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristö): Alueeseen kuuluvat mm. osin Pakilantie, Pirjontie, Pirkkolantie ja Metsäpurontie ja niiden varren tontteja. Aluetta rajaavat idässä Pakilantien ja Pirjontien risteysalue ja lännessä Pirkkolantien ja Metsäpurontien risteysalue.

Malmi, Malmin lentokenttä, osa korttelia 38339, katu- ja lähivirkistysalueet, tontti 38332/2, katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueet, Tapaninkylä, Tapanila, osa kortteleita 39282 ja 39284, katu- ja lähivirkistysalueet, kortteli 39312, katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueet, Suurmetsä, Puistola, katu- ja rautatiealueet sekä kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 38339 ja 39280–39284 (piirustus nro 12380, Fallkullan kiila): Alue sijaitsee Tapanilassa pääradan varressa, ja sitä rajaavat mm. Joutsentie, Jäkälätie, päärata ja Suurmetsäntie, jotka osin kuuluvat alueeseen sekä Malminkaari.

Mellunkylä, Kontula, kortteli 47166 sekä katu-, liikenne-, suojaviher- ja puistoalueet, muodostuvat uudet korttelit 47167 ja 47168 (piirustus nro 12088, Kontulan keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alue): Alue sijaitsee Kontulan ostoskeskuksen vieressä ja sitä rajoittavat mm. Kontulantie, Kontulankaari ja Keinulaudantie, jotka osin sisältyvät alueeseen, sekä Lirokuja.

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 25.4.2017 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Vuosaari, Uutela, tontit 54327/2 ja 3 (piirustus nro 12453, Skatanniemi 10a ja b).

Helsingissä 13.6.2017
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 7.6.2017 fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Åggelby, Britas, Månsas, gatuområde, kvarteren 28222 och 28225, tomterna 28226/1 och 4, 28231/1 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12420, Birgittavägen och Britasvägen med omgivning): Området omfattar bl.a. delvis Baggbölevägen, Birgittavägen, Britasvägen och Skogsbäcksvägen och tomter vid dessa. Det begränsas i öster av korsningen Baggbölevägen/Birgittavägen och i väster av korsningen Britasvägen/Skogsbäcksvägen.

Malm, Malms flygfält, en del av kvarteret 38339, gatuområden och områden för närrekreation, tomten 38332/2, gatu-, park- skyddsgrön- och järnvägsområden, Staffansby, Mosabacka, en del av kvarteren 39282 och 39284, gatuområden och områden för närrekreation, kvarteret 39312, gatu-, park-, skyddsgrön- och järnvägsområden, Storskog, Parkstad, gatu- och järnvägsområden samt stadsdelsgränsen, de nya kvarteren 38339 och 39280–39284 bildas (ritning nr 12380, Fallkullakilen): Området ligger vid järnvägsområdet i Mosabacka och gränsar bl.a. till Svanvägen, Lavvägen, stambanan och Storskogsvägen, vilka delvis ingår i området, samt till Malmbågen.

Mellungsby, Gårdsbacka, kvarteret 47166 samt gatu-, trafik-, skyddsgrön- och parkområden, de nya kvarteren 47167 och 47168 bildas (ritning nr 12088, Gårdsbacka centrum, området vid Grönbensgränden och Gungbrädsvägen): Området ligger vid Gårdsbacka köpcentrum och det begränsas bl.a. av Gårdsbackavägen, Gårdsbackabågen och Gungbrädsvägen, vilka delvis ingår i området, och av Grönbensgränden.

Detaljplan som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsplaneringsnämnden godkänt 25.4.2017 har trätt i kraft:
Nordsjö, Nybondas, tomterna 54327/2 och 3 (ritning 12453, Skataudden 10a och b).

Helsingfors 13.6.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:25