Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavan hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda och godkännande av detaljplan Katajanokka, Vuosaaari ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 5.5.–5.6.2017:

Katajanokka, tontti 8189/4 ja katualue (piirustus nro 12446): Kanavakatu 14.
Kulosaari, tontti 42036/5 (piirustus nro 12459): Wäinö Aaltosen tie 7.
Vuosaari, Kallahti, Keski-Vuosaari, tontit 54180/6–12, 54186/1 ja 2, 54187/1 sekä katu- ja yleiset pysäköintialueet (piirustus nro 12458, Aromikujan alue): Aluetta rajaavat mm. Vuotie, Valkopaadentie, Sokeritori, Kahvikuja, Bertha Pauligin katu ja Maustetehtaankatu.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.hel.fi/kanslia/neuvonta-fi). Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 25.4.2017 päättänyt Vuosaaren Uutelan tonttien 54327/2 ja 3 asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12453, Skatanniemi 10a ja b), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

Helsingissä 5.5.2017
Kaupunginkanslia

 

 

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 5.5–5.6.2017:

Skatudden, tomten 8189/4 och gatuområde (ritning nr 12446): Kanalgatan 14.
Brändö, tomten 42036/5 (ritning nr 12459): Wäinö Aaltonens väg 7.
Nordsjö, Kallvik, Mellersta Nordsjö, tomterna 54180/6–12, 54186/1 och 2, 54187/1 samt gatuområden och områden för allmän parkering (ritning nr 12458, området vid Aromgränden): Området gränsar till bl.a. Norvägen, Vithällsvägen, Sockertorget, Kaffegränden, Bertha Pauligs gata och Kryddfabriksgatan.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.hel.fi/kanslia/neuvonta-sv). Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Godkännande av detaljplan

Stadsplaneringsnämnden har 25.4.2017 fattat beslut om en detaljplaneändring för tomterna 54327/2 och 3 i Nybondas i Nordsjö (ritning 12453, Skataudden 10a och b), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 5.5.2017
Stadskansliet

 

JAA
09.12.2019 17:26