Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagt Koskee aluetta Pakila.

Asemakaavaehdotus nähtävillä


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.9.–31.10.2016:

Pakila, Länsi-Pakila, tontit 34168/1 ja 2 sekä 34169/32 ja 33 (piirustus nro 12249, Pakilantien ja Välitalontien risteyksen ympäristö): Välitalontie 73, 75a ja 75b, Pakilantie 82, 83 ja 85.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Helsinki-infon aukioloaikoina (www.hel.fi/kanslia/neuvonta-fi). Siihen voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 30.9.2016 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagt


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 30.9–31.10.2016:

Baggböle, Västra Baggböle, tomterna 34168/1 och 2 samt 34169/32 och 33 (ritning nr 12249, område vid korsningen Baggbölevägen/Mellangårdsvägen): Mellangårdsvägen 73, 75a ja 75b, Baggbölevägen 82, 83 och 85.

Detaljplaneförslaget är framlagt i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11– 13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Helsingfors Infos öppettider (www.hel.fi/kanslia/neuvonta-sv). Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 30.9.2016 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:16