Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner Oulunkylä, Tapanila, Laajasalo ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 23.12.2016–30.1.2017:

Oulunkylä, Pirkkola, Maunula, katualue, osa korttelia 28216, korttelit 28222 ja 28225, tontit 28226/1 ja 4, 28231/1 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12420, Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristö): Alueeseen kuuluvat mm. osin Pakilantie, Pirjontie, Pirkkolantie ja Metsäpurontie ja niiden varren tontteja. Aluetta rajaavat idässä Pakilantien ja Pirjontien risteysalue ja lännessä Pirkkolantien ja Metsäpurontien risteysalue.

Tapaninkylä, Tapanila, tontit 39238/23 ja 24 (piirustus nro 12433, Tapanilan ala-aste): Veljestenpiha 7–9.

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, Pajamäki, Tali, tontti 46039/10, puisto- ja lähivirkistysalueet sekä katualue (piirustus nro 12434, Patterimäen Raide-Jokeri): Alue sijaitsee Pitäjänmäen Patterimäen alueella, sen länsipuolella on Takkatien ja Arinatien risteysalue ja kaakkoispuolella Talin siirtolapuutarha-alue.

Laajasalo, tontit 49027/3, 49034/2, 5 ja 6, 49036/4, kortteli 49039 sekä puisto-, suojaviher- ja katualueet, muodostuu uusi kortteli 49024 (piirustus nro 12430, Laajasalon kauppakeskuksen alue): Alueeseen kuuluvat mm. osin Laajasalontie, Yliskyläntie, Reposalmentie ja niiden varren tontteja. Lisäksi alueeseen kuuluu myös tontti osoitteessa Koulutanhua 2b.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Helsinki-infon aukioloaikoina (https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-fi). Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2016 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Sörnäinen, Kalasatama, Hermanninranta, venesatama, Sörnäinen, Kalasatama, Hermanninranta, Hermanninmäki, tontti 10273/23, osa korttelia 10570, satama-, puisto-, vesi- ja katualueet sekä kala- ja venesatama, Hermanni, katu- ja vesialueet sekä kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 10651–10660 (piirustus nro 12375, Verkkosaaren pohjoisosa). Aluetta rajaavat mm. Verkkosaarenkatu sekä Hermannin rantatie, joka osin sisältyy alueeseen. Lisäksi alueeseen kuuluu Verkkosaaren venesatama.

Koskela, korttelit 26961–26972, osa korttelia 26979 ja katualue, tontit 26979/8 ja 9 sekä katualue, muodostuu uusi kortteli 26960, Käpylä, tontti 25881/3 (piirustus nro 12389, Koskelan sairaalan ja pesuloiden alue). Aluetta rajaavat mm. Koskelantie ja Käpyläntie sekä Antti Korpintie ja Kunnalliskodintie, jotka osin kuuluvat alueeseen.

Vartiokylä, Roihupelto, tontti 45190/10 (piirustus nro 12364, Roihupellon kampus): Holkkitie 5, Tulppakuja 3.


Helsingissä 23.12.2016
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 23.12.2016–30.1.2017.

Åggelby, Britas, Månsas, gatuområde, en del av kvarteret 28216, kvarteren 28222 och 28225, tomterna 28226/1 och 4 och 28231/1 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12420, Birgittavägen och Britasvägen med omgivning): Området omfattar bl.a. delvis Baggbölevägen, Birgittavägen, Britasvägen och Skogsbäcksvägen och tomter vid dessa. Det begränsas i öster av korsningen Baggbölevägen/Birgittavägen och i väster av korsningen Britasvägen/Skogsbäcksvägen.

Staffansby, Mosabacka, tomterna 39238/23 och 24 (ritning nr 12433, Tapanilan ala-asteen koulu): Brödragården 7–9.

Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde, Smedjebacka, Tali, tomten 46039/10, park, område för närrekreation och gatuområde (ritning nr 12434, Jokerbanan i Batteribacken): Området är beläget i Batteribacken i Sockenbacka. Väster om området finns korsningen Spiselvägen/Ärilsvägen och på sydöstra sidan Tali koloniträdgård.

Degerö, tomterna 49027/3, 49034/2, 5 och 6 och 49036/4, kvarteret 49039 samt park-, skyddsgrön- och gatuområden, det nya kvarteret 49024 bildas (ritning nr 12430, Degerö köpcentrum med omgivning): Området omfattar bl.a. delvis Degerövägen, Uppbyvägen och Rävsundsvägen och tomter vid dessa. Det omfattar också tomten vid Skoltået 2b.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Helsingfors öppettider (https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-sv). Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 14.12.2016 fattat beslut om detaljplan och detaljplaneändring för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Sörnäs, Fiskehamnen, Hermanstadsstranden, småbåtshamn, Sörnäs, Fiskehamnen, Hermanstadsstranden, Hermanstadsbacken, tomten 10273/23, en del av kvarteret 10570, hamn-, park-, vatten- och gatuområden samt fisk- och småbåtshamn, dessutom Hermanstad, gatu- och vattenområden samt stadsdelsgränsen, de nya kvarteren 10651–10660 bildas (ritning nr 12375, norra delen av Nätholmen). Området gränsar till bl.a. Nätholmsgatan samt Hermanstads strandväg, som delvis ingår i området. Området omfattar också Nätholmens småbåtshamn.

Forsby, kvarteren 26961–26972, en del av kvarteret 26979 och gatuområde, tomterna 26979/8 och 9 samt gatuområde (det nya kvarteret 26960 bildas), dessutom Kottby, tomten 25881/3 (ritning nr 12389, området med Forsby sjukhus och tvätterier). Området gränsar bl.a. till Forsbyvägen och Kottbyvägen samt Anders Korps väg och Kommunalhemsvägen, vilka delvis ingår i området.

Botby, Kasåkern, tomten 45190/10 (ritning nr 12364, Kasåkerns campus): Holkvägen 5, Pluggränden 3.


Helsingfors 23.12.2016
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:14