Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen, voimaan tullut osayleiskaava, voimaan tullut asemakaava, rakennuskieltoalue Kaarela, Vartiokylä, Vuosaari ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 23.9.–24.10.2016:

Hermanni, Hermanninmäki, tontti 21674/4 ja osa tontista 21674/3 sekä puisto- ja katualueet, muodostuu uusi kortteli 21673 (piirustus nro 12402, Mathilda Wreden kuja): Aluetta rajaavat mm. Helsingin vankilan alue, Vellamonkatu, Vellamonpuisto, Ristikkokatu, Eläinlääkärinkatu ja Hermanninpuisto.

Kaarela, Kuninkaantammi, kortteli 33314, osa korttelia 33319 sekä lähivirkistysalueet, muodostuvat uudet korttelit 33414–33420 (piirustus nro 12401, Kuninkaantammen lammenranta). Alueet sijaitsevat Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen eteläpuolella ja Keskuspuiston länsireunassa.

Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45146/3 (piirustus nro 12409): Yläkiventie 6, Yläkivenrinne 2.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 14.9.2016 päättänyt Kampin tontin 80/36 ja puistoalueen asemakaavan muutoksesta (piirustus nro12365, Kalevankatu 57), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto. Aluetta rajaavat eteläpuolella Kalevankatu ja pohjoispuolella mm. Eerikinkatu.

Voimaan tullut osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto on 11.12.2013 (§ 444) hyväksynyt Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana (piirustus nro 12155, Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaava). Alue sijaitsee Vuosaaren kaupunginosassa Vartiokylänlahden rannalla. Alueeseen kuuluu Meri-Rastilan ja Vartiokylänlahden välinen rakentamaton metsäalue, osa Rysäpuistosta sekä ostoskeskus ja metroasema ympäristöineen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 20.3.2015 osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus on 12.9.2016 hylännyt valituksen.

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuusto on 14.1.2015 (§ 22) hyväksynyt Laajasalon, Tahvonlahden, puisto-, virkistys-, kesämaja-, palstaviljely-, vesi-, katu-, liikenne- sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden asemakaavan (piirustus numero 11960, Kruunuvuorenranta, Stansvikin alue). Aluetta rajaavat mm. pohjoisessa Koirasaarentie, idässä ja etelässä meri. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 29.4.2016 hylännyt valituksen ja jättänyt sen osin tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus on 2.9.2016 jättänyt valituslupahakemuksen tutkimatta.

Rakennuskieltoalue

Kaupunginhallitus on 19.9.2016 päättänyt määrätä Vartiokylän, Itäkeskuksen tontin 45173/5 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella (piirustus nro 12411/päivätty 16.8.2016).

 

Helsingissä 23.9.2016
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 23.9–24.10.2016.

Hermanstad, Hermanstadsbacken, tomten 21674/4, en del av tomten 21674/3 samt park- och gatuområden, det nya kvarteret 21673 bildas (ritning nr 12402, Mathilda Wredes gränd). Området gränsar bl.a. till området med Helsingfors fängelse, Vellamogatan, Vellamoparken, Gallergatan, Veterinärsgatan och Hermanstadsparken.

Kårböle, Kungseken, kvarteret 33314, en del av kvarteret 33319 och närrekreationsområde, de nya kvarteren 33414–33420 bildas (ritning nr 12401, området kring Kungsekens tjärn). Områdena ligger söder om Långforsens vattenreningsverk och i västra utkanten av Centralparken.

Botby, Kvarnbäcken, tomten 45146/3 (ritning nr 12409, Ovanstensvägen 6, Ovanstensbrinken 2).

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi). Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige fattade 14.9.2016 beslut om en detaljplaneändring för tomten 80/36 och parkområde i Kampen (ritning nr 12365, Kalevagatan 57), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Området begränsas av Kalevagatan i söder och bl.a. Eriksgatan i norr.

Delgeneralplan som trätt i kraft

Stadsfullmäktige godkände 11.12.2013 (444 §) delgeneralplanen för västra stranden av Havsrastböle i Nordsjö som en delgeneralplan med rättsverkningar (ritning nr 12155, delgeneralplanen för västra stranden av Havsrastböle i Nordsjö). Området ligger på Botbyvikens strand i stadsdelen Nordsjö. Området omfattar det obebyggda skogsområdet mellan Havsrastböle och Botbyviken, en del av Ryssjeparken samt köpcentret och metrostationen med omgivning. Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol lämnade 20.3.2015 delvis besvären utan prövning och förkastade dem delvis. Högsta förvaltningsdomstolen förkastade besvären 12.9.2016.

Detaljplan som trätt i kraft

Stadsfullmäktige godkände 14.1.2015 (22 §) detaljplan för park-, rekreations-, sommarstuge-, vatten-, gatu- och trafikområden och områden för odlingslotter och för idrotts- och rekreationsanläggningar i Degerö, Stansvik (ritning nr 11960, Kronbergsstranden, Stansvik). Området gränsar bl.a. i norr till Hundholmsvägen och i öster och söder till havet. Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade 29.4.2016 besvären och lämnade dem delvis utan prövning. Högsta förvaltningsdomstolen lämnade 2.9.2016 ansökan om besvärstillstånd utan prövning.

Byggförbudsområde

Stadsstyrelsen har 19.9.2016 beslutat utfärda byggförbud för två år för tomten 45173/5 i Östra centrum i Botby med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12411/daterad 16.8.2016).

 

Helsingfors 23.9.2016
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:16