Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagda Haaga, Pakila, Lauttasaari ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 21.10.–21.11.2016:

Ullanlinna, tontti 452/19 (piirustus nro 12408) Tähtitorninkatu 16–18.

Käpylä, korttelit 860, 861, 862, 865, 867, 868, 869, 870, 873, 874 ja 876 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12350, Länsi-Käpylä): Alue sijaitsee Mäkelänkadun ja pääradan välisellä alueella rajautuen lännessä ja pohjoisessa puistoalueeseen sekä etelässä Koskelantien ja idässä Mäkelänkadun varren kerrostalokortteleihin.

Haaga, Etelä-Haaga, tontti 29002/7 (piirustus nro 12422): Kauppalantie 27–29.

Kaarela, Malminkartano, tontti 33288/3 (piirustus nro 12414): Rukkilanrinne 6, Rukkilanpolku 5.

Pakila, Länsi-Pakila, tontti 34143/3 (piirustus nro 12413): Elontie 56, Rohkatie 5.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Rakennuskieltoalueet

Kaupunginhallitus on 17.10.2016 päättänyt pidentää seuraavien alueiden rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella:

Kallio, eräät puisto-, rautatie- ja katualueet (piirustus nro 12412, Linnunlaulu, päivätty 20.9.2016) 15.1.2019 saakka.

Lauttasaari, tontti 31099/3 (piirustus nro 12417, päivätty 20.9.2016) 18.11.2018 saakka.

Lauttasaari, tontit 31003/1–8, 10–14, tontit 31005/1–7, 9 ja 13, tontit 31007/1–3 ja 5–8, tontit 31009/2, 4–6 ja 10–15, tontit 31010/5, 6 ja 10–16 sekä tontit 31014/1–3 ja 8–10 (piirustus nro 12418, päivätty 20.9.2016) 14.12.2018 saakka.

 

Helsingissä 21.10.2016
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 21.10–21.11.2016.

Ulrikasborg, tomten 452/19 (ritning nr 12408) Observatoriegatan 16–18.

Kottby, kvarteren 860, 861, 862, 865, 867, 868, 869, 870, 873, 874 och 876 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12350, västra Kottby): Området är beläget mellan Backasgatan och stambanan, och det gränsar i väster och norr till ett parkområde, i söder till Forsbyvägen och i öster till kvarteren med flervåningshus vid Backasgatan.

Haga, Södra Haga, tomten 29002/7 (ritning nr 12422): Köpingsvägen 27–29.

Kårböle, Malmgård, tomten 33288/3 (ritning nr 12414): Rukkilabrinken 6, Rukkilastigen 5.

Baggböle, Västra Baggböle, tomten 34143/3 (ritning nr 12413): Elovägen 56, Linkamsvägen 5.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi). Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Byggförbudsområden

Stadsstyrelsen har 17.10.2016 förlängt tiden för byggförbudet med två år för följande områden med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Berghäll, vissa park-, järnvägs- och gatuområden (ritning nr 12412, Fågelsången, daterad 20.9.2016) till 15.1.2019.

Drumsö, tomten 31099/3 (ritning nr 12417, daterad 20.9.2016) till 18.11.2018.

Drumsö, tomterna 31003/1–8, 10–14, tomterna 31005/1–7, 9 och 13, tomterna 31007/1–3 och 5–8, tomterna 31009/2, 4–6 och 10–15, tomterna 31010/5, 6 och 10–16 samt tomterna 31014/1–3 och 8–10 (ritning nr 12418, daterad 20.9.2016) till 14.12.2018.

 

Helsingfors 21.10.2016
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:15