Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner Länsisatama, Munkkiniemi ym.

Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 15.6.2016 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20808/5, 20810/3, 20811/2 ja 3, kortteli 20812, osa korttelia 20262, katualueet ja satama-alue, muodostuvat uudet korttelit 20821 ja 20822 (piirustus nro 12173, Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkeri ja naapurikorttelit): Tyynenmerenkatu 9 ja 11, Länsisatamankuja 1 ja 3, Hyväntoivonkatu 5, Hampurinkuja 3 ja 4, Hietasaarenkuja 14, 16 ja 19, Rionkatu 4 ja 6. Aluetta rajaavat mm. Tyynenmerenkatu, Länsisatamankuja, Hyväntoivonkatu, Hampurinkuja ja Rionkatu.

Munkkiniemi, Niemenmäki, kortteli 30127 ja puistoalue (piirustus nro 12383, ns. Pohjola-talo): Lapinmäentie 1, aluetta rajaavat mm. Huopalahdentie ja Lapinmäentie. 

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Niemenmäki, tontti 30063/6, kortteli 30120 sekä puisto-, katu- ja liikennealueet (piirustus nro 12363, Rakuunantie ja Luuvaniementie): Rakuunantie 19, Huopalahdentie 19, Luuvaniementie 2, 4 ja 6. Alue sijaitsee Huopalahdentien itäpuolella, ja se rajoittuu mm. pohjoisessa Luuvaniementiehen ja etelässä Rakuunantiehen. Kaava-alueeseen kuuluu myös osa Huopalahdentien ja Tietokujan risteysaluetta.

Helsingissä 21.6.2016 
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 15.6.2016 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Västra hamnen, Busholmen, tomterna 20808/5, 20810/3, 20811/2 och 3, kvarteret 20812, en del av kvarteret 20262, gatuområden och hamnområde, de nya kvarteren 20821 och 20822 bildas (ritning nr 12173, Busholmens upplagsmagasin Bunkern och grannkvarteren): Stillahavsgatan 9 och 11, Västrahamnsgränden 1 och 3, Godahoppsgatan 5, Hamburgsgränden 3 och 4, Sandholmsgränden 14, 16 och 19, Riogatan 4 och 6. Området avgränsas bl.a. av Stillahavsgatan, Västrahamnsgränden, Godahoppsgatan, Hamburgsgränden och Riogatan.

Munksnäs, Näshöjden, kvarteret 30127 och parkområde (ritning nr 12383, det s.k. Pohjolahuset): Labbackavägen 1, området gränsar bl. a. till Hoplaksvägen och Labbackavägen.

Munksnäs, Gamla Munksnäs, Näshöjden, tomten 30063/6, kvarteret 30120 samt park-, gatu- och trafikområden (ritning nr 12363, Dragonvägen och Lognäsvägen): Dragonvägen 19, Hoplaksvägen 19, Lognäsvägen 2, 4 och 6. Området ligger öster om Hoplaksvägen och gränsar till Lognäsvägen i norr och Dragonvägen i söder. Detaljplaneområdet omfattar också en del av området vid korsningen
Hoplaksvägen/Datagränden.

Helsingfors 21.6.2016 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:18