Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagt, godkännande av detaljplaner, detaljplan som trätt i kraft Malmi, Tapanila ym.

Asemakaavaehdotus nähtävillä


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 20.5.–20.6.2016:

Malmi, Malmin lentokenttä, osa korttelia 38339, katu- ja lähivirkistysalueet, Tapaninkylä, Tapanila, osa kortteleita 39282 ja 39284, katu- ja lähivirkistysalueet ja Suurmetsä, Puistola, katualue sekä Malmi, Malmin lentokenttä, tontti 38332/2, katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueet, Tapaninkylä, Tapanila, kortteli 39312, katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueet ja Suurmetsä, Puistola, katu- ja rautatiealueet sekä kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 38339 ja 39280–39284 (piirustus nro 12380, Fallkullan kiila): Alue sijaitsee Tapanilassa pääradan varressa ja sitä rajaavat mm. Joutsentie, Jäkälätie, päärata ja Suurmetsäntie, jotka osin kuuluvat alueeseen sekä Malminkaari.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Helsinki-infon aukioloaikoina (www.hel.fi/kanslia/neuvonta-fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Siihen voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 11.5.2016 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53
§:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto: 

Kaarela, Kuninkaantammi, korttelit 33318, 33320–33322 ja 33332, osa korttelia 33319 sekä lähivirkistys-, puisto-, katu-, vesi- sekä retkeily- ja ulkoilualueet, muodostuvat uudet korttelit 33407–33413 (piirustus nro 12352, Kuninkaantammentien ympäristö): Alue rajoittuu mm. Vantaan kaupunginrajaan, Silvolan pientaloalueeseen, Vantaanjokeen ja Keskuspuistoon.
Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/2 (piirustus nro 12367): Tuulimyllyntie 3.


Voimaan tullut asemakaava


Kaupunginvaltuusto on 26.8.2015 hyväksynyt Taka-Töölön tontin 463/28 asemakaavan muutoksen (piirustus nro 12309): Töölönkatu 28.
Helsingin hallinto-oikeus on 4.4.2016 hylännyt valitukset.

Helsingissä 20.5.2016 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagt


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 20.5–20.6.2016:

Malm, Malms flygfält, en del av kvarteret 38339, gatuområden och områden för närrekreation, Staffansby, Mosabacka, en del av kvarteren 39282 och 39284 samt gatuområden och områden för närrekreation och Storskog, Parkstad, gatuområde och Malm, Malms flygfält, tomten 38332/2, gatu-, park- skyddsgrön- och järnvägsområden, Staffansby, Mosabacka, kvarteret 39312, gatu-, park-, skyddsgrön- och järnvägsområden och Storskog, Parkstad, gatu- och järnvägsområden samt stadsdelsgränsen, de nya kvarteren 38339 och 39280–39284 bildas (ritning nr 12380, Fallkullakilen): Området ligger vid järnvägsområdet i Mosabacka och gränsar bl.a. till Svanvägen, Lavvägen, stambanan och Storskogsvägen, vilka delvis ingår i området, samt till Malmbågen.

Detaljplaneförslaget är framlagt i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00.  Förslaget finns också på internetadressen hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 11.5.2016 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Kårböle, Kungseken, kvarteren 33318, 33320–33322 och 33332, en del av kvarteret 33319 samt närrekreations-, park-, gatu-, vatten-, samt ströv- och friluftsområden, de nya kvarteren 33407–33413 bildas (ritning nr 12352, Kungseksvägens omgivning): området gränsar bl.a. till Vanda stads gräns, småhusområdet i Sillböle, Vanda å och Centralparken.
Botby, Kvarnbäcken, tomten 45127/2 (ritning nr 12367): Väderkvarnsvägen 3.


Detaljplan som trätt i kraft


Stadsfullmäktige har 26.8.2015 godkänt detaljplaneändring för tomten 463/28 i Bortre Tölö (ritning nr 12309): Tölögatan 28. Helsingfors
förvaltningsdomstol har 4.4.2016 förkastat besvären.

Helsingfors 20.5.2016 
Stadskansliet

JAA
21.08.2020 15:41