Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplaner som trätt i kraft Laajasalo, Mellunkylä, Kluuvi ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 16.12.2016–23.1.2017:

Kluuvi, katualue, tason –11 yläpuolinen tila (piirustus nro 12425, Sokos Asema-aukio): Asema-aukio 2. Asema-aukion ja Kaivokadun alainen alue sijaitsee Sokoksen, nykyisen Rautatientorin metroaseman lippuhallin sekä Kalevantalon välissä.

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49187 ja 49188 sekä lähivirkistys- ja urheilualueet (piirustus nro 12405, Kaivoskallion huvilat): Aluetta rajaavat mm. pohjoispuolella Kaivoskallion luonnonsuojelualue ja eteläpuolella Koirasaarentie.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Helsinki-infon aukioloaikoina (https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-fi). Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 2.11.2016 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Katajanokka, tontit 147/7, 9 ja 11 sekä katualue (piirustus nro 12341): Satamakatu 7-11, Luotsikatu 1 ja 1a sekä Laivastokatu 2.

Suurmetsä, Jakomäki, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, Mellunkylä, Kivikko, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä erityis-, lähivirkistys- ja katualueet, muodostuu uusi kortteli 47084 (piirustus nro 12369, Kivikon sisäampumaurheilukeskus ja agilityhalli): Kivikonkuja 6, Alueet sijaitsevat Kehä I:n ja Lahdenväylän liittymän itäpuolella ja Lahdenväylän ja Porvoonväylän liittymän eteläpuolella.

Helsingissä 16.12.2016

Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 16.12.2016–23.1.2017:

Gloet, gatuområde, utrymme ovanför nivån –11 (ritning nr 12425, Sokos Stationsplatsen): Stationsplatsen 2. Området under Stationsplatsen och Brunnsgatan ligger mellan Sokos, metrostationens nuvarande biljetthall och Kalevahuset.

Degerö, Kronbergsstranden, kvarteren 49187 och 49188 och närrekreations- och idrottsområden (ritning nr 12405, Gruvbergets villor): Området gränsar till Gruvbergets naturskyddsområde i norr och Hundholmsvägen i söder.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Helsingfors-infos öppettider (https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-sv). Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 2.11.2016 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Skatudden, tomterna 147/7, 9 och 11 samt gatuområde (ritning nr 12341): Hamngatan 7–11, Lotsgatan 1 och 1a samt Maringatan 2.

Storskog, Jakobacka, område för idrotts- och rekreationsanläggningar, Mellungsby, Stensböle, område för idrotts- och rekreationsanläggningar och special-, närrekreations- och gatuområden, ett nytt kvarter 47084 bildas (ritning nr 12369, inomhuscentrum för skyttesport och agilityhall i Stensböle): Stensbölegränden 6. Områdena ligger öster om korsningen av Ring I och Lahtisleden och söder om korsningen av Lahtisleden och Borgåleden.

Helsingfors 16.12.2016

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:14