Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplan som trätt i kraft Lauttasaari, Haaga, ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on uudelleen nähtävillä 15.4.–16.5.2016:
Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi, venesatama-alue, puisto-, satama-, venesatama-, pysäköinti-, vesi-ja katualueet, muodostuu uusi
kortteli 31154 (piirustus nro 11040, Lohiapajanlahden alue). Aluetta rajaavat mm. Pajalahdentie, Meripuistotie, Vattuniemenkatu sekä
Vattuniemenranta ja Vattuniemenkuja, jotka osin kuuluvat alueeseen.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 15.4.–16.5.2016:
Haaga, Etelä-Haaga, katu-, liikenne-, rautatie- ja puistoalueet, muodostuu uusi kortteli 29016 (piirustus nro 12392, Huopalahden asema ympäristöineen). Alueet sijaitsevat Huopalahden aseman ympäristössä rautatiealueen ja Eliel Saarisen tien molemmin puolin, alueeseen kuuluu myös vanha pihapiiri osoitteessa Tunnelitie 3.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon
aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin
voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Jälkimmäisen asemakaavaehdotuksen (Huopalahden aseman ympäristöineen) suunnittelijat ovat tavattavissa Etelä-Haagan kirjastossa (Isonnevantie 16 B) tiistaina 10.5.2016 klo 17–19. Samalla on mahdollisuus tutustua Kauppalantie 27–29 kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä valmisteluaineistoon. 

Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Voimaan tullut asemakaava


Kaupunginvaltuuston 2.3.2016 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:
Mellunkylä, Mellunmäki, tontit 47203/19, 22, 23 ja 24 sekä katu- ja puistoalueet, muodostuu uusi kortteli 47229 (piirustus nro 12215, Mellunmäen vanha ostoskeskus, Korvatunturintie 2 ja 7). Alue sijaitsee Mellunmäentien ja Korvatunturintien kulmassa sekä ostoskeskuksen pohjoispuolella.

Helsingissä 15.4.2016 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är på nytt framlagt 15.4–16.5.2016:
Drumsö, Örnberget, Hallonnäs, småbåtshamnsområde, park-, hamn-, småbåtshamns-, parkerings-, vatten- och gatuområden, det nya kvarteret 31154 bildas (ritning nr 11040, Laxvarpsvikens område). Området gränsar till bl.a. Smedjeviksvägen, Sjöallén, Hallonnäsgatan samt Hallonnässtranden och Hallonnäsgränden, vilka delvis ingår i området.

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 15.4–16.5.2016:
Haga, Södra Haga, gatu-, trafik-, järnvägs- och parkområden, det nya kvarteret 29016 bildas (ritning nr 12392, Hoplax station med omgivning). Områdena är belägna i Hoplax stations omgivning på vardera sidan av järnvägsområdet och Eliel Saarinens väg, till området hör också den gamla gårdsmiljön vid Tunnelvägen 3.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos
öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen
finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det senare detaljplaneförslagets (Hoplax station med omgivning) planerare är anträffbara på Södra Haga bibliotek (Stormyrvägen 16 B) tisdag 10.5.2016 kl. 17–19. Samtidigt är det möjligt att ta del av det program för deltagande och bedömning och det beredningsmaterial som hänför sig till detaljplaneprojektet för Köpingsvägen 27–29.

Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden
11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors
stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Detaljplan som trätt i kraft


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige 2.3.2016 godkänt för följande områden har trätt i kraft: Mellungsbacka, Mellungsby, tomterna 47203/19, 22, 23 och 24 samt gatu- och parkområden, det nya kvarteret 47229 bildas (ritning nr 12215, Mellungsbys gamla köpcentrum, Korvatunturivägen 2 och 7). Området ligger vid korsningen av Mellungsbackavägen och Korvatunturivägen och norr om köpcentret.

Helsingfors 15.4.2016 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:19