Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft Laajasalo, Konala ym.

Voimaan tulleet asemakaavat


Seuraavat kaupunginvaltuuston 30.3.2016 hyväksymät asemakaavat ja asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Konala, korttelit 32025 ja 32032, tontti 32026/1 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12262): Aittatie 13, 14 ja 16. Alue sijaitsee Konalantien ja Aittalehdon puiston välissä, Konalan ala-asteen tontin eteläpuolella. 
Mellunkylä, Mellunmäki, tontit 47208/5 ja 6, 47218/1 sekä puisto- ja katualueet (piirustus nro 12329, Saariseläntien ja Pyhätunturintien alue): Saariseläntie 1 ja 3, Pyhätunturintie 2.
Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49303–49311, 49315, puisto-, vesi- ja katualueet sekä venesatama (piirustus nro 12311, Koirasaaret): Alue sijaitsee Laajasalon entisen öljysataman eteläosassa, Pitkäluodon länsipuolella.

Helsingissä 13.5.2016 
Kaupunginkanslia

Detaljplaner som trätt i kraft


Detaljplaner och detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 30.3.2016 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Kånala, kvarteren 32025 och 32032, tomten 32026/1 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12262): Bodvägen 13, 14 och 16. Området ligger mellan Kånalavägen och parken Bodlunden, söder om Konalan ala-asteen koulus tomt.
Mellungsby, Mellungsbacka, tomterna 47208/5 och 6, 47218/1 samt park- och gatuområden (ritning nr 12329, området vid Saariselkävägen och Pyhätunturivägen): Saariselkävägen 1 och 3, Pyhätunturivägen 2.
Degerö, Kronbergsstranden
, kvarteren 49303–49311, 49315, park-, vatten- och gatuområden samt småbåtshamn (ritning nr 12311, Hundholmarna). Området ligger i södra delen av f.d. Degerö oljehamn, väster om Långholmen.

Helsingfors 13.5.2016 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:18