Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä & voimaan tullut asemakaava − Detaljplaneförslag framlagd & detaljplan som trätt i kraft Sörnäinen, Oulunkylä ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä   

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 12.8.–12.9.2016:

Ullanlinna, tontti 104/19 (piirustus nro 12394): Korkeavuorenkatu 21, Punanotkonkatu 4.

Sörnäinen, Kalasatama, Hermanninranta, venesatama, Sörnäinen, Kalasatama, Hermanninranta, Hermanninmäki, tontti 10273/23, osa korttelia 10570, satama-, puisto-, vesi- ja katualueet sekä kala- ja venesatama, Hermanni, katu- ja vesialueet sekä kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 10651–10660 (piirustus nro 12375, Verkkosaaren pohjoisosa). Aluetta rajaavat mm. Verkkosaarenkatu sekä Hermannin rantatie, joka osin sisältyy alueeseen. Lisäksi alueeseen kuuluu Verkkosaaren venesatama.

Oulunkylä, Veräjämäki, tontit 28007/6 ja 10, 28008/3, 13 ja 14, 28009/1 ja 2, 28011/3, 28014/5 ja 16, 28020/7 ja 15, 28022/5, 7 ja 10, 28024/11 ja 13, 28025/4, 13, 17, 18 ja 19, 28027/4, 11 ja 12, 28028/3, 4, 5 ja 17, 28029/3, 28030/1, 11 ja 13, 28035/6, 28036/21, 28037/15 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12403, Veräjämäen huvilatontit): Veräjämäentie 18, Veräjämäentie 10, Larin Kyöstintie 1, Jokiniementie 28, Veräjämäentie 15a ja 15b, Veräjänkorva 5, Jokiniementie 34, Larin Kyöstintie 14 ja 16, Jokiniementie 17, Ylänkötie 6 ja 4b, Pellavakaskentie 8 ja 18, Lohimiehenpolku 6, Pellavakaskentie 9 ja 13, Pikkukoskentie 18, Aidasmäentie 7b, Pellavapellontie 2b, Pikkukoskentie 4, Aidasmäentie 1 ja 5, Pellavapellontie 1a, 5a, 5b ja 5c, Pikkukoskentie 3, 5 ja 5a, Veräjämäentie 11 ja 13, Veräjänkorva 4 ja 6, Jokiniementie 18 a, Veräjämäentie 5, Veräjämäenpolku 1, Veräjämäenkuja 1 ja 2, Veräjämäentie 6 ja 8, Larin Kyöstintie 2b, Kotoniityntie 11, Kotoniitynkuja 2, Lohkopellontie 15, Kotoniitynkuja 3 ja Pikkukoskentie 25.

Lauttasaari, Vattuniemi, tontti 31134/9 (piirustus nro 12398): Nahkahousuntie 5.

Vuosaari, Meri-Rastila, tontit 54207/9, 54209/1 sekä lähivirkistys- ja vesialueet (piirustus nro 12399, Lohiniemenranta): Hiidenmaankatu 6e, alue sijaitsee Ramsinrannassa Lohiniemenrannan alueella ja Naissaarenraitin päässä.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi). Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 26.8.2015 hyväksymä Länsisataman, Jätkäsaaren,
tonttien 20017/12 ja 14, korttelin 20026, osan tontista 20027/1 sekä katualueiden ja satama-alueiden asemakaavan muutos (piirustus nro 12272, Terassitalokortteli) on tullut voimaan: Alue sijaitsee Länsisatamankadun ja Välimerenkadun risteysalueen pohjoispuolella.

Helsingin hallinto-oikeus on 23.6.2016 osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt valitukset.

Helsingissä 12.8.2016

Kaupunginkanslia

 

Detaljplaneförslag framlagd

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 12.8–12.9.2016:

Ulrikasborg, tomten 104/19 (ritning nr 12394): Högbergsgatan 21, Röddäldsgatan 4.

Sörnäs, Fiskehamnen, Hermanstadsstranden, småbåtshamn, Sörnäs, Fiskehamnen, Hermanstadsstranden, Hermanstadsbacken, tomten 10273/23, en del av kvarteret 10570, hamn-, park-, vatten- och gatuområden samt fisk- och småbåtshamn, Hermanstad, gatu- och vattenområden samt stadsdelsgränsen, de nya kvarteren 10651–10660 bildas (ritning nr 12375, norra delen av Nätholmen). Området gränsar till bl.a. Nätholmsgatan samt Hermanstads strandväg, som delvis igår i området. Området omfattar också Nätholmens småbåtshamn.

Åggelby, Grindbacka, tomterna 28007/6 och 10, 28008/3, 13 och 14, 28009/1 och 2, 28011/3, 28014/5 och 16, 28020/7 och 15, 28022/5, 7 och 10, 28024/11 och 13, 28025/4, 13, 17, 18 och 19, 28027/4, 11 och 12, 28028/3, 4, 5 och 17, 28029/3, 28030/1, 11 och 13, 28035/6, 28036/21, 28037/15 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12403, villatomter i Grindbacka): Grindbackavägen 18, Grindbackavägen 10, Larin Kyöstis väg 1, Ånäsvägen 28, Grindbackavägen 15a och 15b, Grindstolpen 5, Ånäsvägen 34, Larin Kyöstis väg 14 och 16, Ånäsvägen 17, Högaliden 6 och 4b, Linsvedvägen 8 och 18, Laxfiskarstigen 6, Linsvedvägen 9 och 13, Lillforsvägen 18, Gärdobackavägen 7b, Linåkersvägen 2b, Lillforsvägen 4, Gärdobackavägen 1 och 5, Linåkersvägen 1a, 5a, 5b och 5c, Lillforsvägen 3, 5 och 5a, Grindbackavägen 11 och 13, Grindstolpen 4 och 6, Ånäsvägen 18 a, Grindbackavägen 5, Grindbackastigen 1, Grindbackagranden 1 och 2, Grindbackavägen 6 och 8, Larin Kyöstis väg 2b, Kottängsvägen 11, Kottängsgränden 2, Hopstycksvägen 15, Kottängsgranden 3 och Lillforsvägen 25.

Drumsö, Hallonnäs, tomten 31134/9 (ritning nr 12398): Skinnbyxvägen 5.

Nordsjö, Havsrastböle, tomterna 54207/9, 54209/1 samt område för närrekreation och vattenområden (ritning nr 12399, Laxuddsstranden): Dagögatan 6e, området ligger i Ramsöstranden vid Laxuddsstranden och i ändan av Nargöstråket.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi). Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Detaljplan som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 26.8.2015 har trätt i kraft: Västra hamnen, Busholmen, tomterna 20017/12 och 14, kvarteret 20026, en del av tomten 20027/1 samt gatuområden och hamnområde (ritning nr 12272, Terrasshuskvarteret): Området ligger norr om korsningen Västrahamnsgatan/Medelhavsgatan.

Helsingfors förvaltningsdomstol har 23.6.2016 dels lämnat besvär utan prövning, dels förkastat besvär.

Helsingfors 12.8.2016

Stadskansliet

 

JAA
09.12.2019 17:17