Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava - Godkännande av detaljplan, detaljplan som trätt i kraft Mellunmäki, Punavuori ym.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 2.3.2016 päättänyt Mellunkylän, Mellunmäen tonttien 47203/19, 22, 23 ja 24 sekä katu- ja puistoalueiden, muodostuu uusi kortteli 47229 asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12215, Mellunmäen vanha ostoskeskus, Korvatunturintie 2 ja 7), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto. Alue sijaitsee Mellunmäentien ja Korvatunturintien kulmassa sekä ostoskeskuksen pohjoispuolella.
 

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 20.1.2016 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Punavuoren tontti 114/16 (piirustus nro 12110, Ajurien talli): Punavuorenkatu 16.


Helsingissä 11.3.2016 
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplan


Stadsfullmäktige har 2.3.2016 fattat beslut om en detaljplaneändring för tomterna 47203/19, 22, 23 och 24 samt gatu- och parkområde, det nya kvarteret 47229 bildas i Mellungsbacka, Mellungsby (ritning nr 12215, Mellungsbys gamla köpcentrum, Korvatunturivägen 2 och 7), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Området ligger vid korsningen av Mellungsbackavägen och Korvatunturivägen och norr om köpcentret.


Detaljplan som trätt i kraft


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 20.1.2016 har trätt i kraft: Rödbergen, tomten 114/16 (ritning nr 12110; Kuskstallet): Rödbergsgatan 16.


Helsingfors 11.3.2016 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:19