Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat Koskee alueita Kamppi, Pukinmäki ja Isopellontietä.

 

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 27.4.2016 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Kamppi, tontti 63/2, tason +7,0 yläpuolella oleva alue (piirustus nro 12242): Lönnrotinkatu 3, Yrjönkatu 15.
Pukinmäki, korttelit 37186 ja 37188, tontit 37187/1 ja 3 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja vesialueet (piirustus nro 12353, Isonpellontie): Aluetta rajaavat mm. Kehä I/Seppämestarintie sekä Pukinmäenkaari ja Vantaanjoki, jotka osin sisältyvät alueeseen.

Helsingissä 10.6.2016

Kaupunginkanslia

 

 

Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 27.4.2016 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Kampen, tomten 63/2, område ovanför nivån +7,0 (ritning nr 12242): Lönnrotsgatan 3, Georgsgatan 15.
Bocksbacka, kvarteren 37186 och 37188, tomterna 37187/1 och 3 samt gatu-, park-, skyddsgrön- och vattenområden (ritning nr 12353, Storåkersvägen): Området gränsar bl.a. till Ring I/Smedsmästarsvägen samt Bocksbackabågen och Vanda å, som delvis ingår i området.

Helsingfors 10.6.2016

Stadskansliet

 

JAA
09.12.2019 17:18