Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner, detaljplaner som trätt i kraft Taka-Töölö, Pasila ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 8.4.–9.5.2016:

Taka-Töölö, tontti 484/6 (piirustus nro 12342): Mechelininkatu 34a, Merikannontie 5.

Pasila, Keski-Pasila, Länsi-Pasila, osat kortteleita 17105–17113, katu- ja puistoalueet, osa korttelia 17053 sekä puisto-, katu- ja rautatiealueet (piirustus nro 12360 osat 1–2, Keski-Pasilan Ratapihakorttelit). Aluetta rajaavat lännessä Pasilankatu, idässä rautatiealue laitureineen ja pohjoisessa rantarata.

Koskela, korttelit 26961–26972, osa korttelia 26979 ja katualue, tontit 26979/8 ja 9 sekä katualue (muodostuu uusi kortteli 26960), Käpylä, tontti 25881/3 (piirustus nro 12389, Koskelan sairaalan ja pesuloiden alue): Käpyläntie 11, Kunnalliskodintie 2 ja 4. Aluetta rajaavat mm. Koskelantie ja Käpyläntie sekä Antti Korpintie ja Kunnalliskodintie, jotka osin kuuluvat alueeseen.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Helsinki-infon aukioloaikoina (www.hel.fi/kanslia/neuvonta-fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 30.3.2016 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Konala, korttelit 32025 ja 32032, tontti 32026/1 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12262): Aittatie 13, 14 ja 16. Alue sijaitsee Konalantien ja Aittalehdon puiston välissä, Konalan ala-asteen tontin eteläpuolella.

Mellunkylä, Mellunmäki, tontit 47208/5 ja 6, 47218/1 sekä puisto- ja katualueet (piirustus nro 12329, Saariseläntien ja Pyhätunturintien alue): Saariseläntie 1 ja 3, Pyhätunturintie 2.

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49303–49311, 49315, puisto-, vesi- ja katualueet sekä venesatama (piirustus nro 12311, Koirasaaret): Alue sijaitsee Laajasalon entisen öljysataman eteläosassa, Pitkäluodon länsipuolella.

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 17.2.2016 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Käpylä, korttelit 25001 ja 25002 sekä katualue (piirustus nro 12335, Osmonkulma): Alue sijaitsee Puu-Käpylässä, ja sitä rajaavat Väinölänkatu, Osmontie, Pellervontie ja Sampsantie.

Lauttasaari, puistoalue (piirustus nro 12338, Myllykallion päiväkoti): Isokaari 30, alue sijaitsee Isokaaren varrella. Kadun toiselle puolelle sijoittuu Lauttasaaren yhteiskoulu.

Lauttasaari, Vattuniemi, tontit 31119/1 ja 12 (piirustus nro 12276): Nahkahousuntie 13–15.

 

Helsingissä 8.4.2016
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 8.4–9.5.2016:

Bortre Tölö, tomten 484/6 (ritning nr 12342): Mechelingatan 34a, Merikantovägen 5.

Böle, Mellersta Böle, Västra Böle, delar av kvarteren 17105–17113, gatu- och parkområden, en del av kvarteret 17053 samt park-, gatu- och järnvägsområden (ritning nr 12360 del 1–2, Bangårdskvarteren i Mellersta Böle). Området gränsar i väster till Bölegatan, i öster till järnvägsområdet med plattformar och i norr till kustbanan.

Forsby, kvarteren 26961–26972, en del av kvarteret 26979 och gatuområde, tomterna 26979/8 och 9 samt gatuområde (det nya kvarteret 26960 bildas), Kottby, tomten 25881/3 (ritning nr 12389, området med Forsby sjukhus och tvätterier): Kottbyvägen 11, Kommunalhemsvägen 2 och 4. Området gränsar bl.a. till Forsbyvägen och Kottbyvägen samt Anders Korps väg och Kommunalhemsvägen, vilka delvis ingår i området.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Helsingfors Infos öppettider (www.hel.fi/kanslia/neuvonta-sv) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 30.3.2016 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Kånala, kvarteren 32025 och 32032, tomten 32026/1 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12262): Bodvägen 13, 14 och 16. Området ligger mellan Kånalavägen och parken Bodlunden, söder om Konalan ala-asteen koulus tomt.

Mellungsby, Mellungsbacka, tomterna 47208/5 och 6, 47218/1 samt park- och gatuområden (ritning nr 12329, området vid Saariselkävägen och Pyhätunturivägen): Saariselkävägen 1 och 3, Pyhätunturivägen 2.

Degerö, Kronbergsstranden, kvarteren 49303–49311, 49315, park-, vatten- och gatuområden samt småbåtshamn (ritning nr 12311, Hundholmarna). Området ligger i södra delen av f.d. Degerö oljehamn, väster om Långholmen.

Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 17.2.2016 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Kottby, kvarteren 25001 och 25002 samt gatuområde (ritning nr 12335, Osmonkulma): Området ligger i Trä-Kottby och gränsar till Väinölägatan, Osmovägen, Pellervovägen och Sampsavägen.

Drumsö, parkområde (ritning nr 12338, daghem vid Kvarnberget): Storsvängen 30, området ligger vid Storsvängen, på andra sidan gatan finns Lauttasaaren yhteiskoulu.

Drumsö, Hallonnäs, tomterna 31119/1 och 12 (ritning nr 12276): Skinnbyxvägen 13–15.

 

Helsingfors 8.4.2016
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:19