Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat − Detaljplaner som trätt i kraft Munkkiniemi, Kaarela, Vartiokylä ym.

 

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 15.6.2016 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Niemenmäki, tontti 30063/6, kortteli 30120 sekä puisto-, katu- ja liikennealueet (piirustus nro 12363, Rakuunantie ja Luuvaniementie): Rakuunantie 19, Huopalahdentie 19, Luuvaniementie 2, 4 ja 6. Alue sijaitsee Huopalahdentien itäpuolella, ja se rajoittuu mm. pohjoisessa Luuvaniementiehen ja etelässä Rakuunantiehen. Kaava-alueeseen kuuluu myös osa Huopalahdentien ja Tietokujan risteysaluetta.

Munkkiniemi, Niemenmäki, kortteli 30127 ja puistoalue (piirustus nro 12383, ns. Pohjola-talo): Lapinmäentie 1, aluetta rajaavat mm. Huopalahdentie ja Lapinmäentie.

Seuraavat kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Kaarela, Maununneva, tontit 33054/1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalue (piirustus nro 12359, Nevapuisto): Vannetie 63 ja 65, Juoksuhaudantie 37, aluetta rajaavat mm. Perhekunnantie, Juoksuhaudantie ja Vannetie.

Vartiokylä, Vartioharju, kortteli 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet (piirustus nro 12368): Linnanherrankuja 10, alue sijaitsee Itäväylän varrella ja Linnavuoren puiston vieressä.

Helsingissä 5.8.2016

Kaupunginkanslia

 

Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 15.6.2016 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Munksnäs, Gamla Munksnäs, Näshöjden, tomten 30063/6, kvarteret 30120 samt park-, gatu- och trafikområden (ritning nr 12363, Dragonvägen och Lognäsvägen): Dragonvägen 19, Hoplaksvägen 19, Lognäsvägen 2, 4 och 6. Området ligger öster om Hoplaksvägen och gränsar till Lognäsvägen i norr och Dragonvägen i söder. Detaljplaneområdet omfattar också en del av området vid korsningen Hoplaksvägen/Datagränden.

Munksnäs, Näshöjden, kvarteret 30127 och parkområde (ritning nr 12383, det s.k. Pohjolahuset): Labbackavägen 1, området gränsar bl. a. till Hoplaksvägen och Labbackavägen.

Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 22.6.2016 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Kårböle, Magnuskärr, tomterna 33054/1, 10 och 11 samt område för närrekreation (ritning nr 12359, Kärrparken): Tunnbandsvägen 63 och 65, Löpgravsvägen 37, området gränsar bl.a. till Husfolksvägen, Löpgravsvägen och Tunnbandsvägen.

Botby, Botbyåsen, kvarteret 45486 samt gatu-, närrekreations- och skyddsgrönområden (ritning nr 12368): Borgherregränden 10, området ligger vid Österleden och Borgbergsparken.

 

Helsingfors 5.8.2016

Stadskansliet

 

JAA
09.12.2019 17:17