Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat, rakennuskieltoalue - Godkännande av detaljplaner, detaljplaner som trätt i kraft, Byggförbudsområden Kaarela, Kruununhaka, Vartiokylä ym.

Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 22.6.2016 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Kaarela, Maununneva, tontit 33054/1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalue (piirustus nro 12359, Nevapuisto): Vannetie 63 ja 65, Juoksuhaudantie 37, aluetta rajaavat mm. Perhekunnantie, Juoksuhaudantie ja Vannetie.
Vartiokylä, Vartioharju, kortteli 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet (piirustus nro 12368): Linnanherrankuja 10, alue sijaitsee Itäväylän varrella ja Linnavuoren puiston vieressä.


Voimaan tulleet asemakaavat


Seuraavat kaupunginvaltuuston 11.5.2016 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Kaarela, Kuninkaantammi, korttelit 33318, 33320–33322 ja 33332, osa korttelia 33319 sekä lähivirkistys-, puisto-, katu-, vesi- sekä retkeily- ja ulkoilualueet, muodostuvat uudet korttelit 33407–33413 (piirustus nro 12352, Kuninkaantammentien ympäristö): Alue rajoittuu mm. Vantaan kaupunginrajaan, Silvolan pientaloalueeseen, Vantaanjokeen ja Keskuspuistoon.
Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45127/2 (piirustus nro 12367): Tuulimyllyntie 3.


Rakennuskieltoalue


Kaupunginhallitus on 27.6.2016 päättänyt pidentää Kruununhaan tontin 15/3 ja Kaivopuiston tontin 199/24 rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 9.9.2018 saakka (piirustus nro 12406, päivätty 17.5.2016).

Helsingissä 1.7.2016 
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 22.6.2016 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Kårböle, Magnuskärr, tomterna 33054/1, 10 och 11 samt område för närrekreation (ritning nr 12359, Kärrparken): Tunnbandsvägen 63 och 65, Löpgravsvägen 37, området gränsar bl.a. till Husfolksvägen, Löpgravsvägen och Tunnbandsvägen.
Botby, Botbyåsen, kvarteret 45486 samt gatu-, närrekreations- och skyddsgrönområden (ritning nr 12368): Borgherregränden 10, området ligger vid Österleden och nära Borgbergsparken.


Detaljplaner som trätt i kraft


Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 11.5.2016 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Kårböle, Kungseken, kvarteren 33318, 33320–33322 och 33332, en del av kvarteret 33319 samt närrekreations-, park-, gatu-, vatten- samt ströv- och friluftsområden, de nya kvarteren 33407–33413 bildas (ritning nr 12352, Kungseksvägens omgivning): Området gränsar bl.a. till Vanda stads gräns, småhusområdet i Sillböle, Vanda å och Centralparken.
Botby, Kvarnbäcken, tomten 45127/2 (ritning nr 12367): Väderkvarnsvägen 3.


Byggförbudsområden


Stadsstyrelsen har 27.6.2016 beslutat förlänga tiden för byggförbudet med två år till 9.9.2018 för tomten 15/3 i Kronohagen och tomten 199/24 i Brunnsparken med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12406, daterad 17.5.2016).

Helsingfors 1.7.2016 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:17