Suoraan sisältöön

Kuulutus: Pisararata, Helsinki − Kungörelse: Centrumslingan, Helsingfors

 

Kuulutus

 

Pisararata, Helsinki

Liikennevirasto on päätöksellään 3.6.2016, Dnro 2092/0712/2013 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Pisararata.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanon ajan 30 päivää 5.8.2016–5.9.2016 Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, arkisin klo 8.15–16.00 (ratalaki 90 §).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Liikennevirastossa projektipäällikkö Jussi Lindberg, puhelin 029 534 3820, sähköposti
jussi.lindberg@liikennevirasto.fi, jolta voi myös tilata jäljennöksen hyväksymispäätöksestä.

 

Helsingissä 5.8.2016

Kaupunginkanslia

 

Kungörelse

 

Centrumslingan, Helsingfors

Trafikverket beslutade 3.6.2016, Dnr 2092/0712/2013, godkänna en järnvägsplan baserad på banlagen (110/2007) för Centrumslingan.
Kopior av beslutet, av de handlingar som utgör grund för beslutet och av en besvärsanvisning är framlagda i 30 dagar medan denna kungörelse finns på anslagstavlan, 5.8–5.9.2016, på Helsingfors stads registratorskontor, Norra esplanaden 11–13, vardagar kl. 8.15–16.00 (90 § i banlagen).
Upplysningar om planen ges av projektchef Jussi Lindberg vid Trafikverket, tfn 029 534 3820, e-post jussi.lindberg@trafikverket.fi. En kopia av beslutet kan också beställas via honom.

Helsingfors 5.8.2016
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:17