Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen ja rakennuskieltoalue − Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplan och byggförbudsområde Haaga, Vuosaari, Kaarela ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 29.1.–29.2.2016:

Haaga, Etelä-Haaga, tontit 29062/1, 2 ja 5, 29068/5 ja 6, 29071/1, 29073/5–7, 29075/10 korttelit 29063, 29065–29067, 29069 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12370, Kultareuna): Alue sijaitsee pääosin Vihdintien ja Huopalahdentien välisellä alueella.

Munkkiniemi, Niemenmäki, kortteli 30127 ja puistoalue (nro 12383, ns. Pohjola-talo): Lapinmäentie 1, aluetta rajaavat mm. Huopalahdentie ja Lapinmäentie.

Kaarela, Kannelmäki, tontti 33130/1, kortteli 33131 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12381, Kannelmäen ostoskeskuksen alue): Vanhaistentie 1 ja 3, aluetta rajaavat mm. Kantelettarentie, Vanhaistentie ja Kaarelantie, jotka osin kuuluvat alueeseen.

Vuosaari, Keski-Vuosaari, tontit 54055/2, 54057/2 ja 3 sekä katualue, muodostuu uusi kortteli 54155 (piirustus nro 12344): Pienen Villasaaren tie 2, 4 ja 6. Alue sijaitsee Niinisaarentien etelä- ja Porslahdentien länsipuolella.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 20.1.2016 päättänyt Punavuoren tontin 114/16 asemakaavan muuttamisesta (piirustus nro 12110, Ajurien tallit: Punavuorenkatu 16), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

Rakennuskieltoalue

Kaupunginhallitus on 25.1.2016 päättänyt pidentää Katajanokan (8. kaupunginosa) tonttien 147/7 ja 11 rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella yhdellä vuodella 3.2.2017 saakka (piirustus nro 12382, päivätty 8.12.2015).

Helsingissä 29.1.2016

Kaupunginkanslia

 

 

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 29.1–29.2.2016:

Haga, Södra Haga, tomterna 29062/1, 2 och 5, 29068/5 och 6, 29071/1, 29073/5–7, 29075/10, kvarteren 29063, 29065–29067, 29069 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12370, Guldkanten): Området är beläget i huvudsak mellan Vichtisvägen och Hoplaksvägen.

Munksnäs, Näshöjden, kvarteret 30127 och parkområde (ritning nr 12383, det s.k. Pohjolahuset): Labbackavägen 1, området gränsar bl. a. till Hoplaksvägen och Labbackavägen.

Kårböle, Gamlas, tomten 33130/1, kvarteret 33131 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12381, Området för Gamlas köpcentrum): Gamlasvägen 1 och 3, området gränsar bl.a. till Kanteletarvägen, Gamlasvägen och Kårbolevägen, som delvis igår i området.

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, tomterna 54055/2, 54057/2 och 3 samt gatuområde, det nya kvarteret 54155 bildas (ritning nr 12344): Lilla Ullholmsvägen 2, 4 och 6. Området är beläget söder om Bastövägen och väster om Porslaxvägen.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är
helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 20.1.2016 fattat beslut om en detaljplaneändring för tomten 114/16 i Rödbergen (ritning nr 12110; Kuskstallarna: Rödbergsgatan 16), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Byggförbudsområde

Stadsstyrelsen har 25.1.2016 beslutat förlänga tiden för byggförbudet med ett år till 3.2.2017 för tomterna 147/7 och 11 i Skatudden (8 stadsdelen) med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12382, daterad 8.12.2015).

Helsingfors 29.1.2016

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:20