Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat − Detaljplaner som trätt i kraft Punavuori, Länsisatama, Myllypuro ym.

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginvaltuusto on 9.4.2014 (§ 107) hyväksynyt Punavuoren katu- ja vesialueiden sekä kaupunginosan rajan, Eiran katualueen ja kaupunginosan rajan, Länsisataman tontin 20176/17, osan tontista 20176/20, katualueen, vesialueen ja kaupunginosan rajan (muodostuvat uudet 5130, 5131, 5132 ja 5133) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (piirustus nro 12100, Telakkaranta). Alue rajoittuu mm. Hietalahdenaltaan eteläiseen reunaan, Hietalahdenrannan ja Telakkakadun itäreunaan sekä Munkkisaarenkadun eteläreunaan.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus 27.5.2015 on osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus 18.12.2015 ei myöntänyt valituslupaa.

Seuraavat kaupunginvaltuuston 9.12.2015 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Länsisatama, Jätkäsaari, osa tontista 20262/1, osa tontista 20263/1, satama-alue ja vesialue, muodostuvat uudet korttelit 20828–20832 (piirustus nro 12331, Atlantinkaari): Aluetta rajaavat mm. pohjoisessa ja idässä Länsisatamankatu, lännessä Atlantinkatu sekä etelässä Melkinlaituri, Lauttasaarenselän vesialue ja satama.

Länsisatama, Jätkäsaari, osa korttelista 20262, satama-alue ja katualueet (piirustus nro 12277, Jätkäsaaren liikuntapuisto): Alue sijaitsee Länsisataman matkustajaterminaalin läheisyydessä ja sitä rajaavat mm. idässä Tyynenmerenkatu ja Hietasaarenkuja, pohjoisessa Länsisatamankuja ja Hyväntoivonkatu sekä lännessä Kalliosaarenkuja.

Munkkiniemi, Kuusisaari, tontit 30080/3 ja 10 (piirustus nro 12268, Saudi-Arabian lähetystö): Krogiuksentie 5 ja 7, Kuusisaarentie 14 ja 16.

Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45136/1, kortteli 45137 sekä liikenne-, puisto- ja katualueet (piirustus nro 12328): Myllymatkantie 6 ja Myllypurontie 22, aluetta rajaa mm. eteläpuolella Orpaanporras, joka osin kuuluu alueeseen, sekä länsipuolella Myllypurontie, joka tältä osin kuuluu kaava-alueeseen Myllypadontien risteysalueelle asti.

Vartiokylä, Myllypuro, tontit 45141/1, 45142/15, 45144/1 ja 45146/4 sekä puisto- ja katualueet (piirustus nro 12327): Yläkiventie 2, 4, 5 ja 8.

Helsingissä 22.1.2016

Kaupunginkanslia

Detaljplaner som trätt i kraft

Stadsfullmäktige har 9.4.2014 (§ 107) godkänt detaljplan och detaljplaneändring för Rödbergen, gatu- och vattenområden och stadsdelsgränsen, Eira, gatuområde och stadsdelsgränsen, och Västra hamnen, tomten 20176/17, en del av tomten 20176/20, gatuområde, vattenområde och stadsdelsgränsen, de nya kvarteren 5130, 5131, 5132 och 5133 bildas (ritning nr 12100, Docksstranden). Området gränsar till bl.a. södra kanten av Sandviksbassängen, östra kanten av Sandvikskajen och Docksgatan och södra kanten av Munkholmsgatan.
Stadsfullmäktiges beslut har överklagats. Helsingfors förvaltningsdomstol har 27.5.2015 delvis avvisat och delvis förkastat besvären. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade 18.1.2015 att besvärstillstånd inte beviljas.

Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 9.12.2015 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Västra hamnen, Busholmen, en del av tomten 20262/1, en del av tomten 20263/1, hamnområde och vattenområde, de nya kvarteren 20828–20832 bildas (ritning nr 12331, Atlantbågen): Området gränsar bl.a. i norr och öster till Västrahamnsgatan, i väster till Atlantgatan och i söder till Melkökajen, vattenområdet Drumsöfjärden och en hamn.

Västra hamnen, Busholmen, en del av kvarteret 20262, hamnområde och gatuområden (ritning nr 12277, Busholmens idrottspark): Området ligger nära Västra hamnens passagerarterminal och gränsar bl.a. i öster till Stillahavsgatan och Sandholmsgränden, i norr till Västrahamnsgränden och Godahoppsgatan och i väster till Bergögränden.

Munksnäs, Granö, tomterna 30080/3 och 10 (ritning nr 12268, Saudiarabiens ambassad): Krogiusvägen 5 och 7, Granövägen 14 och 16.

Botby, Kvarnbäcken, tomten 45136/1, kvarteret 45137 samt trafik-, park- och gatuområden (ritning nr 12328): Kvarnfärdsvägen 6 och Kvarnbäcksvägen 22, området gränsar bl.a. i söder till Lättan, som delvis ingår i området, och i väster till Kvarnbäcksvägen, som ingår i området ända till korsningen med Kvarndammsvägen.

Botby, Kvarnbäcken, tomterna 45141/1, 45142/15, 45144/1 och 45146/4 samt park- och gatuområden (ritning nr 12327): Ovanstensvägen 2, 4, 5 och 8.

Helsingfors 22.1.2016

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:20