Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan Koskee aluetta Kamppi.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2016 päättänyt Kampin tontin 63/1, tason +7.0 yläpuolella olevan alueen asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12355, Hotelli Marski, Mannerheimintie 10, Lönnrotinkatu 1), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

Helsingissä 25.11.2016
Kaupunginkanslia

 

 

Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 16.11.2016 fattat beslut om en detaljplaneändring för tomten 63/1, område ovanför nivån +7.0 i Kampen (ritning nr 12355, Hotell Marski, Mannerheimvägen 10, Lönnrotsgatan 1), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 25.11.2016
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:15