Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagt Viikki, Herttoniemi, Vartiokylä ym.

Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 2.9.–3.10.2016:

Piirustus nro 12400, osat 1–4, Raide-Jokerin tekninen asemakaava ja asemakaavamuutokset: Viikki, katualueet, Vartiokylä, katualueet, Haaga, tontit 29007/2, 29104/12, 29154/2 sekä katu- ja puistoalueet, Viikki, katu-, suojaviher- ja lähivirkistysalueet, Herttoniemi, suojaviheralue, Vartiokylä, tontit 45060/3 ja 4, 45180/1, 45196/20, osa tontista 45196/15, osa tontista 45197/3, tontit 45200/6 ja 15 sekä katu-, puisto-, rautatie ja lähivirkistysalueet. Alueet sijaitsevat Raide-Jokerin linjan varrella Haagassa, Viikissä, Myllypurossa ja Vartiokylässä (Raide-Jokeri on Itäkeskuksesta Oulunkylän ja Pitäjänmäen kautta Espoo Keilaniemeen kulkeva pikaraitiotieyhteys).

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-fi). Niihin voi tutustua myös internetosoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 2.9.2016
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagt 2.9–3.10.2016:

Ritning nr 12400, delarna 1–4, teknisk detaljplan och detaljplaneändringar för Spår-Jokern: Vik, gatuområden, Botby, gatuområden, Haga, tomterna 29007/2, 29104/12 och 29154/2 samt gatu- och parkområden, Vik, gatu- och skyddsgrönområden och område för närrekreation, Hertonäs, skyddsgrönområde, Botby, tomterna 45060/3 och 4, 45180/1, 45196/20, en del av tomten 45196/15, en del av tomten 45197/3, tomterna 45200/6 och 15, gatu-, park- och järnvägsområden och område för närrekreation. Områdena ligger vid Spår-Jokern i Haga, Vik, Kvarnbäcken och Botby (Spår-Jokern är en snabbspårväg från Östra centrum via Åggelby och Sockenbacka till Kägeludden i Esbo).

Detaljplaneförslaget är framlagt i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-sv). Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 2.9.2016
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:16