Suoraan sisältöön

Ratasuunnitelma nähtävillä - Järnvägsplan framlagd Ratasuunnitelma on Pasilalle.

Ratasuunnitelma nähtävillä

Liikennevirasto on laatinut Pasilan läntistä lisäraidetta koskevan ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman (päivätty 9.3.2015).

Lisäraidehanke koostuu seuraavista suunnitelmista:
• Pasilan aseman länsipuolelle rakennetaan uusi lisäraide ja laituri,
• Sörnäisten ratasiltaa levennetään, Pasilan aseman kohdalle sekä Ristikkosiltojen eteläpuolelle rakennetaan uudet sillat,
• Pasilan pohjoista alikulkua jatketaan länteen,
• muuta raiteistoa muutetaan Pasilan aseman molemmin puolin.

Aineisto on ratalain (110/2007) 90 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 20.3.– 22.4.2015 kaupunginkanslian kirjaamossa, Pohjoisesplanadi 11–13, arkisin klo 8.15.–16.00. Mahdolliset muistutukset ratasuunnitelmista tulee osoittaa kaupunginhallitukselle, ja ne on toimitettava kirjaamoon viimeistään 22.4.2015 klo 16.00 mennessä (ratalaki 22 §). Kirjaamon osoite on PL 1, 00099 Helsingin kaupunki tai helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Lisätietoja suunnitelmista antaa Liikennevirastossa projektipäällikkö Heidi Mäenpää, puhelin 029 534 3819, sähköposti heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi.

Helsingissä 20.3.2015
Kaupunginkanslia

Järnvägsplan framlagd

Trafikverket har utarbetat en järnvägsplan för Böle västra tilläggsspår (daterad 9.3.2015) i enlighet med banlagen (110/2007).

Projektet för tilläggsspåret består av följande planer:
• På Böle stations västra sida byggs ett nytt spår och en plattform,
• Sörnäs järnvägsbro breddas, vid Böle station och söder om fackverksbron byggs nya broar,
• Böles norra kulvert förlängs västerut,
• övrig bansträckning ändras på båda sidor om Böle station.

Materialet är med stöd av 90 § i banlagen (110/2007) offentligt framlagt 20.3–22.4.2015 på stadskansliets registratorskontor, Norra esplanaden 11–13, vardagar kl. 8.15–16.00. Eventuella anmärkningar om järnvägsplanen riktas till stadsstyrelsen och de ska vara registratorskontoret till handa senast 22.4.2015 kl. 16.00 (22 § i banlagen). Adressen till registratorskontoret är PB 1, 00099 Helsingfors stad eller helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Ytterligare information om planerna ger projektchef Heidi Mäenpää vid Trafikverket, telefon 029 534 3819, e-post: heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi.

Helsingfors 20.3.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:13