Suoraan sisältöön

Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava nähtävillä - Den urbana planen - Helsingfors nya generalplan framlagd Östersundom, Keski-Pasila ym.

Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava nähtävillä

Helsingin uuden yleiskaavan kaavaehdotus on MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 27.11.2015–29.1.2016. Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja maankäytön perustaksi. Kaava-alueeseen kuuluu koko Helsinki lukuun ottamatta Östersundomin aluetta.

Uutta yleiskaavaa valmistellaan oikeusvaikutteisena. Yleiskaava ei kuitenkaan korvaa Jätkäsaaren, Keski-Pasilan, Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan, Kuninkaantammen, Pohjois-Haagan itäosan ja  Kruunuvuorenrannan osayleiskaavoja eikä Helsingin maanalaista yleiskaavaa, lukuun ottamatta Katajaharjun tunnelia, Heli-rataa, Merikannontien-Mechelininkadun tunnelia, Kalasataman tunnelia, Maratontien tunnelia, Pitäjänmäenkaaren tunnelia sekä Paciuksenkadun-Nordenskiöldinkadun tunnelia.

Yleiskaavaehdotus asiakirjoineen on nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä info- ja näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2). Kaavaehdotukseen ja asiakirjoihin voi tutustua myös internetosoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat sekä www.yleiskaava.fi.

Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 27.11.2015
Kaupunginkanslia

Den urbana planen - Helsingfors nya generalplan framlagd

Förslaget till ny generalplan för Helsingfors är med stöd av 65 § i MBL och 19 § i MBF offentligt framlagt 27.11.2015–29.1.2016. Syftet med generalplanen är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och markanvändningen. I generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisas nödvändiga områden till grund för den detaljerade planläggningen och för markanvändningen. Generalplaneområdet omfattar hela Helsingfors frånsett Östersundom.

Beredningen gäller en ny generalplan med rättsverkningar. Generalplanen ersätter dock inte delgeneralplanerna för Busholmen, Mellersta Böle, Sörnässtranden och Hermanstadsstranden, Kungseken, östra delen av Norra Haga och Kronbergsstranden, inte heller Helsingfors underjordiska generalplan, frånsett Enåstunneln, Heli-banan, tunneln Merikantovägen–Mechelingatan, Fiskehamnens tunnel, Maratonvägens tunnel, Sockenbackabågens tunnel och tunneln Paciusgatan–Nordenskiöldsgatan.

Generalplaneförslaget och dess handlingar är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) och dessutom i info- och utställningslokalen Plattformen (Narinken 2). Det går också att ta del av förslaget och handlingarna på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat och www.yleiskaava.fi.

Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 27.11.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:09