Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen, rakennuskieltoalue - Godkännande av detaljplan, byggförbudsområde Koskee Herttoniemeä, Vallisaarta ym.

Asemakaavan hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 21.10.2015 päättänyt Herttoniemen, Herttoniemen yritysalueen tontin 43057/9 osan ja katualueen, muodostuvat uudet korttelit 43081, 43092 ja 43093, asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12346, Kirvesmiehenkatu 2, Abraham Wetterin tie 2), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto. Alue sijaitsee Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien risteysalueen pohjoispuolella.


Rakennuskieltoalue


Kaupunginhallitus on 26.10.2015 päättänyt pidentää 52. kaupunginosa (Suomenlinna) Töölön kylässä sijaitsevien Vallisaaren, Pukkisaaren ja Reimarisaaren sekä Santahaminan kylässä sijaitsevien Kuninkaansaaren, Kukipaaden ja Haminasalmenpaaden rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 11.11.2017 saakka (piirustus nro 12362, päivätty 29.9.2015).

Helsingissä 30.10.2015 
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplan


Stadsfullmäktige har 21.10.2015 fattat beslut om en detaljplaneändring för en del av tomten 43057/9 och gatuområde i Hertonäs, Hertonäs företagsområde (ritning nr 12346, Timmermansgatan 2, Abraham Wetters väg 2, nya kvarter med numren 43081, 43092 och 43093 bildas), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Området ligger norr om korsningen Borgbyggarvägen/Abraham Wetters väg.


Byggförbudsområde


Stadsstyrelsen har 26.10.2015 beslutat förlänga tiden för byggförbudet med två år till 11.11.2017 för Skanslandet, Bockholmen och Remmarholmen i Tölö by samt för Kungsholmen, Kugghällen och Hamnsundshällen i Sandhamn by i 52 stadsdelen (Sveaborg) med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12362, daterad 29.9.2015).

Helsingfors 30.10.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:09