Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen, osittain voimaan tullut asemakaava - Godkännande av detaljplaner, detaljplan som delvis trätt i kraft Koskee alueita Kamppi, Pasila, Sörnäinen ym.

Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 17.6.2015 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Piirustus nro 12290, osat A–D, Pisararata: Kruununhaka, maanalaisia tiloja osalla tonteista 45/4, 5 ja 12, Kluuvi, maanalaisia tiloja tontilla 37/18, osilla tonteista 37/9, 14, 15, 19, 20, 21, ja 23, 42/5, 97/1, 3 ja 6, tonteilla 2002/2 ja 10, osilla tonteista 2002/3–7 ja 11, 2007/1, 2096/9, 10 ja 32 sekä 2099/13, Kamppi, maanalaisia tiloja osilla tonteista 213/13, 217/1, 3 ja 4, 64/2 ja 24, 194/1, 4007/6, 7 ja 8, 4008/1, korttelissa 4010, osalla tontista 4011/1, tontilla 4012/1, osalla tontista 4212/1, Kallio, maanalaisia tiloja tontilla 297/5, osilla tonteista 297/1, 2, 10 ja 12, tonteilla 11299/1, 2 ja 10, osilla tonteista 11299/3–5 ja 12, 11001/5 ja 304/3, tontilla 307/16, osilla tonteista 307/1, 7 ja 11–15, 308/7, 18 ja 20, 11309/28 ja 30–32, 11310/33–36, 11314/17, 11315/19, 21, 23, 25 ja 27, 11316/1, 4, 29 ja 33, 11317/35 ja 37 ja 11363/3, Alppiharju, katu-, puisto- ja rautatiealueet, tontit 392/2, 8 ja 22 sekä maanalaisia tiloja osalla tontista 357/10, Etu-Töölö, maanalaisia tiloja osilla tonteista 410/13, 15, 17, 19 ja 56, tonteilla 412/6 ja 8, osilla tonteista 412/1, 3, ja 22, 415/4, 419/2 ja 26, 427/2 ja 428/1, tontilla 431/3, osilla tonteista 431/1, 2, ja 16 sekä 432/1, tonteilla 437/35–37, osilla tonteista 437/4, 17 ja 39 sekä 438/26, tonteilla 442/7 ja 18, osilla tonteista 442/4, 6 ja 21, tontilla 443/23, osilla tonteista 443/41 ja 43, tonteilla 448/19, 21, 23 ja 24, osilla tonteista 448/15, 17, 22, 25 ja 26, Taka-Töölö, katu-, puisto- ja rautatiealueet sekä maanalaisia tiloja tontilla 463/4, osilla tonteista 463/1–3, 5, 6, 8 ja 13, tontilla 464/15, osilla tonteista 464/4 ja 19, 468/1–3, tonteilla 470/1 ja 6, osilla tonteista 470/2, 4, ja 5, 472/3, tonteilla 473/3, 5 ja 63, osilla tonteista 473/8, 61, 65, 67 ja 69, tonteilla 474/1 ja 2, osilla tonteista 474/9, 34 ja 59, tonteilla 477/32 ja 60, osilla tonteista 477/3, 5, 16, 34, 36, 58, 478/5, 7 ja 56, 479/5 ja 52, 514/3, 515/1 ja 524/1, Pasila, rautatie- ja katualueet sekä edellä mainittujen kaupunginosien alueilla katu-, puisto- ja vesialueilla olevat maanalaiset tilat. Alue sijoittuu kantakaupunkiin muodostaen maanalaisen rautatielenkin asemineen. Kaava-alue kiertää tunnelina silmukkamaisesti Pasilan eteläpuolelta Hakaniemen, keskustan ja Töölön kautta takaisin Pasilan eteläpuolelle.

Sörnäinen, Kalasatama, osa korttelia 10570, satama-, vesi- ja katualue sekä venesatama (piirustus nro 12284, Verkkosaaren eteläosa): Alue rajautuu mm. etelässä Kulosaarensiltaan sekä pohjoisessa Verkkosaarenkatuun ja idässä mereen, jotka osin sisältyvät alueeseen.

Tapaninkylä, Tapaninvainio, Tapanila, tontit 39118/1 ja 25, 39120/14, 39129/26 ja 27, 39131/4–6 ja 15, 39132/23, 26 ja 27, 39148/3–7, 10 ja 11 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12314, Vanhan Tapanilantien eteläosa): Alueet sijaitsevat Vanhan Tapanilantien eteläpuolella Ruohotien ja Hietaniityntien välisellä alueella.

Mellunkylä, Mellunmäki, korttelit 47360, 47361, 47363–47366, lähivirkistys-, katu- ja suojaviheralueet (piirustus nro 12321, Tankovainio): Alue sijaitsee Linnanpajantien teollisuusalueen ja Fallpakankujan pientalokortteleiden välisellä alueella Tankomäenkadun varrella. 

Osittain voimaan tullut asemakaava


Kaupunginvaltuusto on 22.10.2014 (§ 334) hyväksynyt Laajasalon, Yliskylän tonttien 49080/3, 5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen (piirustus nro 12228, Gunillantien ja Svanströminkujan alue). Alue sijaitsee Yliskylän eteläosassa ja sitä rajaavat mm. Gunillantie, Reiherintie ja Svanströminkuja, jotka osin sisältyvät
alueeseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu. Kaupunginhallitus päätti 15.6.2015 määrätä asemakaavan muutoksen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta asemakaavan muutoksen mukaisten ohjeellisten tonttien 49076/16 (nykyinen puistoalue) ja 49080/13 (tontin 49080/3 itäosa) sekä asemakaavan muutoksen kaikkien katualueiden
osalta. Tällä kuulutuksella asemakaava tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin.

Helsingissä 26.6.2015 
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 17.6.2015 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Ritning nr 12290, delarna A–D, Centrumslingan: Kronohagen, underjordiska utrymmen i delar av tomterna 45/4, 5 och 12, Gloet, underjordiska utrymmen på tomten 37/18, i delar av tomterna 37/9, 14, 15, 19, 20, 21 och 23, 42/5, 97/1, 3 och 6, på tomterna 2002/2 och 10, i delar av tomterna 2002/3–7 och 11, 2007/1, 2096/9, 10 och 32 samt 2099/13, Kampen, underjordiska utrymmen i delar av tomterna 213/13, 217/1, 3 och 4, 64/2 och 24, 194/1, 4007/6, 7 och 8, 4008/1, i kvarteret 4010, i en del av tomten 4011/1, på tomten 4012/1, i en del av tomten 4212/1, Berghäll, underjordiska utrymmen på tomten 297/5, i delar av tomterna 297/1, 2, 10 och 12, på tomterna 11299/1, 2 och 10, i delar av tomterna 11299/3–5 och 12, 11001/5 och 304/3, på tomten 307/16, i delar av tomterna 307/1, 7 och 11–15, 308/7, 18 och 20, 11309/28 och 30–32, 11310/33–36, 11314/17, 11315/19, 21, 23, 25 och 27, 11316/1, 4, 29 och 33, 11317/35 och 37 och 11363/3, Åshöjden, gatu-, park-, och järnvägsområden, tomterna 392/2, 8 och 22 samt underjordiska utrymmen i delar av tomten 357/10, Främre Tölö, underjordiska utrymmen i delar av tomterna 410/13, 15, 17, 19 och 56, på tomterna 412/6 och 8, i delar av tomterna 412/1, 3 och 22, 415/4, 419/2 och 26, 427/2 och 428/1, på tomten 431/3, i delar av tomterna 431/1, 2 och 16 samt 432/1, på tomterna 437/35–37, i delar av tomterna 437/4, 17 och 39 samt 438/26, på tomterna 442/7 och 18, i delar av tomterna 442/4, 6 och 21, på tomten 443/23, i delar av tomterna 443/41 och 43, på tomterna 448/19, 21, 23 och 24, i delar av tomterna 448/15, 17, 22, 25 och 26, Bortre Tölö, gatu-, park- och järnvägsområden och underjordiska utrymmen på tomten 463/4, i delar av tomterna 463/1–3, 5, 6, 8 och 13, på tomten 464/15, i delar av tomterna 464/4 och 19, 468/1–3, på tomterna 470/1 och 6, i delar av tomterna 470/2, 4 och 5, 472/3, på tomterna 473/3, 5 och 63, i delar av tomterna 473/8, 61, 65, 67 och 69, på tomterna 474/1 och 2, i delar av tomterna 474/9, 34 och 59, på tomterna 477/32 och 60, i delar av tomterna 477/3, 5, 16, 34, 36, 58, 478/5, 7 och 56, 479/5 och 52, 514/3, 515/1 och 524/1, Böle, järnvägs- och gatuområden och underjordiska områden i gatu , park- och vattenområden i stadsdelarna ovan. Området ligger i innerstaden och utgör en underjordisk järnvägsslinga med stationer. Detaljplaneområdet bildar en ögla i en tunnel som börjar söder om Böle och som går via Hagnäs, centrum och Tölö tillbaka till området söder om Böle.

Sörnäs, Fiskehamnen, en del av kvarteret 10570, hamn-, vatten- och gatuområden och småbåtshamn (ritning nr 12284, södra delen av Nätholmen): Området avgränsas av bl.a. Brändö bro i söder, Nätholmsgatan i norr och havet i öster, vilka delvis ingår i området.

Staffansby, Staffansslätten, Mosabacka, tomterna 39118/1 och 25, 39120/14, 39129/26 och 27, 39131/4–6 och 15, 39132/23, 26 och 27, 39148/3–7, 10 och 11 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12314, södra delen av Gamla Staffansbyvägen): Områdena är belägna söder om Gamla Staffansbyvägen mellan Gräsvägen och Sandängsvägen.

Mellungsby, Mellungsbacka, kvarteren 47360, 47361, 47363–47366, närrekreations-, gatu- och skyddsgrönområden (ritning nr 12321, Stångfallet): Området ligger vid Stångbacksgatan mellan Borgsmedjevägens industriområde och Fallbackagrändens småhuskvarter.


Detaljplan som delvis trätt i kraft


Stadsfullmäktige har 22.10.2014 (§ 334) godkänt detaljplaneändring för tomterna 49080/3, 5 och 7 samt gatu- och parkområde i Degerö, Uppby (ritning nr 12228, området Gunillavägen–Svanströmsgränden): Området är beläget i södra delen av Uppby och gränsar till bl.a. Gunillavägen, Reihersvägen och Svanströmsgränden, vilka delvis ingår i området.

Stadsfullmäktiges beslut har överklagats. Stadsstyrelsen beslutade 15.6.2015 bestämma att detaljplaneändringen innan den har vunnit laga kraft ska träda i kraft för de normativa tomterna 49076/16 (nuvarande parkområde) och 49080/13 (östra delen av tomten 49080/3) och alla gatuområden i detaljplaneändringen. Detaljplanen träder i
kraft genom denna kungörelse till de delar som besvären inte gäller.

Helsingfors 26.6.2015 
Stadskansliet

JAA
13.06.2018 10:56