Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner, detaljplaner som trätt i kraft Kamppi, Munkkiniemi, Olulunklä ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä


Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 20.11.–21.12.2015:

Kamppi, tontti 80/36 ja puistoalue (piirustus nro12365): Kalevankatu 57 ja 59, aluetta rajaavat eteläpuolella Kalevankatu ja pohjoispuolella mm. Eerikinkatu.
Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49316–49327 (muodostuvat uudet korttelit), 49277, lähivirkistys-, vesi-, luonnonsuojelu-, katu-, puisto- ja venesatama-alueet sekä lähivirkistys- ja katualueet (piirustus nro 12330 osat A ja B, Kruunuvuori): alue sijaitsee Laajasalon entisen öljysataman pohjoisosassa ja Kruunuvuoren kallioalueella. Se rajoittuu pohjois-, länsi- ja eteläpuolella vesialueisiin (Kaitalahti, Kruunuvuorenselkä ja Haakoninlahti). Alueella sijaitsee osin mm. Koirasaarentie ja Hopeakaivoksentie.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virkainfon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki


Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 11.11.2015 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Oulunkylä, Metsälä, tontti 28264/3 (piirustus nro 12345): Krämertintie 2. Alue sijaitsee Krämertintien ja Niittyläntien risteyksen tuntumassa.
Munkkiniemi, Munkkivuori, tontti 30103/2 (piirustus nro 12334): Ulvilantie 10, Uudenkaupungintie 1.


Voimaan tulleet asemakaavat


Seuraavat kaupunginvaltuuston 7.10.2015 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Kamppi, kortteli 194 ja katuaukioalueet, tason -5 yläpuolella oleva alue, muodostuu uusi kortteli 4218 (piirustus nro 12298, Lasipalatsin kortteli ja Amos Andersonin taidemuseo): Mannerheimintie 22.
Lauttasaari, tontti 31039/1 ja katualue (piirustus nro 12348): Lauttasaarentie 25, Taivaanvuohenkuja.
Suutarila, Siltamäki, puisto-, katu- ja vesialueet, muodostuu uusi kortteli 40006 (piirustus nro 12217, Suutarilan rantapuistoalue). Alue sijaitsee Keravanjoen itärannalla, ja se rajautuu mm. Kiertotähdentiehen, Kiertotähdenkujaan, Keravanjokeen ja Pohjantähdentien varren asuinalueeseen.
Karhusaari, osa venesatama-alueesta, lähivirkistys- ja vesialue (piirustus nro 12322, Winbergin satama): Karhusaarentie 32 ja 34, alue sijaitsee Karhusaaren itäisellä rannalla ja rajautuu mm. idässä Sipoon kunnan rajaan ja lännessä Vainovalkeanmäkeen.

Helsingissä 20.11.2015 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda


Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 20.11–21.12.2015:

Kampen, tomten 80/36 och parkområde (ritning nr 12365): Kalevagatan 57 och 59, området begränsas av Kalevagatan i söder och bl.a Eriksgatan i norr.
Degerö, Kronbergsstranden, kvarteren 49316–49327 (nya kvarter bildas), 49277, närrekreations-, vatten-, naturskydds-, gatu-, park- och småbåtshamnområden samt närrekreations- och gatuområden (ritning nr 12330 del A och B, Kronberget): området ligger i norra delen av f.d. Degerö oljehamn och i bergsområdet i Kronberget. Det gränsar i norr, väster och söder till vattenområden (Hålviken, Kronbergsfjärden och Håkansviken). Delar av bl.a. Hundholmsvägen och Silvergruvsvägen är belägna i området.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor,
stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 11.11.2015 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändningsoch bygglagen:

Åggelby, Krämertsskog, tomten 28264/3 (ritning nr 12345): Krämertsvägen 2, området ligger i hörnet av Krämertsvägen och
Ängsskogsstigen.
Munksnäs, Munkshöjden, tomten 30103/2 (ritning nr 12334): Ulfsbyvägen 10, Nystadsvägen 1.


Detaljplaner som trätt i kraft


Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 7.10.2015 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Kampen, kvarteret 194 och gatuområden, område ovanför nivån -5, det nya kvarteret 4218 bildas (ritning no 12298, Lasipalatsin kortteli ja Amos Andersonin taidemuseo): Mannerheimvägen 22.
Drumsö, tomten 31039/1 och gatuområde (ritning nr 12348): Drumsövägen 25, Beckasingränden.
Skomakarböle, Brobacka, park-, gatu- och vattenområden, det nya kvarteret 40006 bildas (ritning nr 12217, området vid Skomakarböle strandpark). Området ligger på östra stranden av Kervo å, och det gränsar till bl.a. Planetvägen, Planetgränden, Kervo å och bostadsområdet vid Polstjärnevägen.
Björnsö, en del av en småbåtshamn, område för närrekreation och vattenområde (ritning nr 12322, Winbergs hamn): Björnsövägen 32 och 34, området ligger på östra stranden av Björnsö och gränsar bl.a. i öster till gränsen mot Sibbo kommun och i väster till Vårdkasberget.

Helsingfors 20.11.2015 
Stadskansliet

JAA
13.06.2018 11:35